Pohjois-Karjalan keskussairaalan puskuriosasto eli osasto 10A toimii kesän ajan supistetusti ja on kokonaan suljettuna 24.6.-3.7.2022 välisen ajan.

Pus­ku­ri­o­sas­ton toi­min­not siir­ty­vät elo­kuus­sa Sii­lai­sen akuut­ti­vuo­de­o­sas­tol­le. Ti­lan­net­ta ar­vi­oi­daan pus­ku­ri­o­sas­ton jat­ko­si­jain­nin osal­ta uu­del­leen en­nen vuo­den­vaih­det­ta.

Siir­to joh­tuu hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus­haas­teis­ta ja sil­lä py­rim­me var­mis­ta­maan pus­ku­ri­o­sas­to-tyyp­pi­sen toi­min­nan jat­ku­mi­sen. Sii­lai­sel­la on lää­kä­ri­työ­voi­maa ja muu­ta hen­ki­lö­kun­taa, jota toi­min­nas­sa voi hyö­dyn­tää. Jat­kos­sa Sii­lai­sel­la py­ri­tään hoi­ta­maan siis myös mui­ta kuin jo­en­suu­lai­sia niin sa­no­tus­ti pus­ku­ri­o­sas­to tyyp­pi­ses­ti. En­si­si­jai­nen pyr­ki­mys on tie­tys­ti saa­da po­ti­laat ai­na suo­raan jat­ko­hoi­toon oman alu­een ter­veys­kes­kus­sai­raa­laan, joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Su­san­na Wi­len ker­too.

Pus­ku­ri­o­sas­tol­la kes­kus­sai­raa­las­sa työs­ken­te­le­väl­le hen­ki­lö­kun­nal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta siir­tyä työs­ken­te­le­mään Sii­lai­sel­le.

Osaa­val­le työ­voi­mal­le on var­mas­ti käyt­töä myös muis­sa toi­min­nois­sam­me esi­mer­kik­si 24/7-pal­ve­lu­a­lu­eel­la päi­vys­tyk­ses­sä ja päi­vys­ty­so­sas­tol­la. Em­me ha­lua me­net­tää siir­ron ta­kia yh­tään työn­te­ki­jää, va­kuut­taa Wi­len.