Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen organisaatiorakenne pysyy turvallisen siirtymän varmistamiseksi pääsääntöisesti ennallaan vuodenvaihteen muutosvaiheen yli, kun Siun sote siirtyy yhtenä kokonaisuutena hyvinvointialueelle 1. tammikuuta 2023.

Uu­des­sa or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­tees­sa on huo­mi­oi­tu hy­vin­voin­ti­a­lu­een uu­det toi­min­not, ku­ten kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta. Li­säk­si sii­nä on huo­mi­oi­tu pe­las­tus­lai­tok­sen muu­tos lii­ke­lai­tok­ses­ta toi­mi­a­lu­eek­si. Myös kus­tan­nus­paik­ko­jen nu­me­roin­tei­hin tu­lee muu­tok­sia. Muu­toin hy­väk­syt­ty ra­ken­ne vas­taa ny­kyis­tä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­mi­a­lu­eet ovat ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut, ikäih­mis­ten pal­ve­lut, per­he- ja so­si­aa­li­pal­ve­lut, Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos ja ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to. Yh­tei­set pal­ve­lut ja­kau­tu­vat hal­lin­to-, hen­ki­lös­tö-, ke­hit­tä­mis-, ta­lous- ja vies­tin­tä­pal­ve­lui­hin.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus on vah­vis­ta­nut toi­mi­a­lu­e­ja­on 21.3. ko­kouk­ses­saan.

Or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tos­ten ai­ka­tau­lu­tus on kriit­tis­tä muu­tos­vai­hees­sa, jo­ten Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­ne on vah­vis­tet­tu jär­jes­tä­mis­vas­tuun on­nis­tu­neen siir­ron var­mis­ta­mi­sek­si. Näin ol­len val­mis­te­lua voi­daan jat­kaa ai­ka­tau­lus­sa.

Alu­e­hal­li­tus on lin­jan­nut, et­tä stra­te­gi­ap­ro­ses­sin jäl­keen teh­dään or­ga­ni­saa­ti­oon tar­vit­ta­vat muu­tok­set, jot­ta or­ga­ni­saa­tio pal­ve­lee par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la stra­te­gi­an to­teut­ta­mis­ta. Muu­tok­set vie­dään hal­li­tus­ti to­teu­tuk­seen sen jäl­keen, kun toi­min­ta on siir­ty­nyt ja va­kiin­tu­nut. Käy­tän­nös­sä val­mis­te­lun jäl­keen muu­tok­set as­tui­si­vat voi­maan 1.1.2024 tai osin jo vuo­den 2023 ai­ka­na. Tar­vit­ta­es­sa yk­sit­täis­ten muu­tos­ten te­ke­mi­nen vuo­den 2023 ai­ka­na on mah­dol­lis­ta. Syk­syl­lä 2022 on vie­lä mah­dol­lis­ta li­sä­tä yk­sit­täi­siä kus­tan­nus­paik­ko­ja tai teh­dä esi­mer­kik­si sel­lai­sia re­surs­si­muu­tok­sia, jot­ka ei­vät vai­ku­ta kus­tan­nus­paik­ka­ra­ken­tee­seen.

– Tur­val­li­sen siir­ty­män kan­nal­ta on tär­ke­ää, et­tä or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­ne on nyt vah­vis­tet­tu ja val­mis­te­lu pää­see ete­ne­mään toi­min­nan, ICT-jär­jes­tel­mien ja mui­den muu­tos­ten osal­ta, muu­tos­joh­ta­ja Eli­na Fe­lin ker­too.