Siun soten ja ympäris­tö­mi­nis­teriön Ilo asua – ikääntyvien asumisen kehittä­mis­hank­keessa selvitettiin ikääntyvien ja heidän läheistensä ajatuksia siitä, millainen asuminen palvelee parhaiten heidän jokapäiväistä elämäänsä nyt ja tulevaisuudessa.

Aja­tuk­sia sel­vi­tet­tiin elo­kuus­sa asu­kas­ky­se­lyl­lä, jo­hon oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la ja tar­vit­ta­es­sa myös pos­tit­se toi­mi­te­tul­la ky­se­ly­lo­mak­keel­la. Ky­se­lyn ta­voit­tee­na oli tuot­taa tie­toa poh­jois­kar­ja­la­lais­ten sekä hei­dän lä­heis­ten­sä nä­ke­myk­sis­tä ikään­ty­vien asu­mi­ses­ta, sekä laa­jen­taa ym­mär­rys­tä asu­mi­seen liit­ty­vis­tä tuen tar­peis­ta.

Ikään­ty­vien vas­tauk­sia ker­tyi 73 kap­pa­let­ta ja lä­heis­ten vas­tauk­sia 70 kap­pa­let­ta. Ikään­ty­vien kes­ki-ikä oli 70,4 vuot­ta, lä­hei­set 48,9 vuot­ta ja omais­ten 80,6 vuot­ta. Vas­taa­jia oli liki kai­kis­ta Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nis­ta.

”Omien rakkaiden kalusteiden, kirjojen ja taiteen ympäröimänä”

Ikään­ty­vien tur­val­li­suu­den tar­ve oli en­si­si­jal­la hei­dän asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen­sä suh­teen. Vas­taus­ten pe­rus­teel­la tur­vaa toi luot­ta­mus sii­hen, et­tä pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la ja lä­hel­lä. Tur­val­li­suu­den tun­net­ta vah­vis­ti myös asun­non es­teet­tö­myys.

Asu­mis­neu­von­nal­le ko­et­tiin ole­van jois­sain mää­rin tar­vet­ta, ja pal­ve­lu­pis­tei­tä kai­vat­tiin eri­tyi­ses­ti pie­nem­mil­le paik­ka­kun­nil­le. Ko­dik­kuus, tut­tuus ja viih­tyi­syys oli­vat asu­mi­sen toi­vot­tu­ja ele­ment­te­jä.

Ikään­ty­vän asu­mis­paik­ka­kun­nan py­sy­vyys oli lä­hei­sil­le tär­ke­ää.

Yk­si­näi­syys ja kul­ku­yh­tey­det huo­les­tut­ti­vat, ja omais­hoi­ta­jia toi­vot­tiin tu­et­ta­van. Har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det näh­tiin tär­ke­ä­nä toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä, ja pa­ris­kun­nil­le so­pi­via asu­mis­muo­to­ja toi­vot­tiin.

Vas­tauk­sis­sa tun­nis­tet­tiin myös ikään­ty­vien lä­heis­ten tar­ve tu­el­le. Ikään­ty­vän asu­mis­paik­ka­kun­nan py­sy­vyys oli lä­hei­sil­le tär­ke­ää. Lä­heis­ten nä­ke­mys oli, et­tä hei­dän ikään­ty­vä omai­sen­sa tu­lee vii­den vuo­den ku­lut­tua asu­maan pal­ve­lu­a­su­mi­sen pii­ris­sä. Ikään­ty­vät it­se ajat­te­li­vat asu­van­sa ny­kyi­ses­sä ko­dis­saan.

Vastauksia hyödynnetään ikääntyvien asumisen kehittämisessä

Ilo asua – ikään­ty­vien asu­mi­sen ke­hit­tä­mis­han­ke on osa Tu­le­vai­suu­den so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kus -oh­jel­maa sekä kan­sal­lis­ta ikä­oh­jel­maa ikä­ky­vyk­kään Suo­men saa­vut­ta­mi­sek­si.

Ky­se­lyn tuot­ta­maa tie­toa hyö­dyn­ne­tään Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ko­to­na asu­mis­ta tu­ke­vien toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lus­sa.

Tä­män ky­se­lyn tu­lok­set ovat yh­te­ne­viä eri puo­lil­la maa­ta teh­ty­jen ai­em­pien ikään­ty­vien asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen ky­se­lyi­den kans­sa.

Viih­tyi­sän, toi­mi­van, ja tur­val­li­sen asu­mi­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu ikään­ty­es­sä hy­vän ja su­ju­van ar­jen to­teu­tu­mi­sek­si. En­na­koi­mal­la ikään­ty­mi­sen mu­ka­naan tuo­mia toi­min­ta­ky­vyn haas­tei­ta, asu­mi­nen voi usein jat­kua ikäys­tä­väl­li­ses­ti ha­lu­tul­la ta­val­la joko omas­sa asun­nos­sa tai hoi­van pii­ris­sä.