Savo-Karjalan Demarinuorten järjestösihteeri ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Pauliina Ryökäs on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n hallitukseen vuodelle 2023.

Edel­li­sen ker­ran ISYYn eh­do­kas on nous­sut vuo­den 2021 liit­to­hal­li­tuk­seen. Ryö­käs on 27-vuo­ti­as bi­o­lää­ke­tie­teen mais­te­ri­o­pis­ke­li­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta Kuo­pi­on kam­puk­sel­ta. Hän on toi­mi­nut yli­op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­ses­sa vuo­si­na 2021–2022 kou­lu­tus- ja so­si­aa­li­po­li­tii­kan pa­ris­sa.

– Pääl­lim­mäi­nen tun­ne täl­lä het­kel­lä on kii­tol­li­suus. Tämä ei oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta il­man ISYY­läis­ten ja niin mo­nen muun tu­kea. On kun­nia pääs­tä huu­ta­maan kaik­kien yli­o­pis­to-opis­ke­li­joi­den puo­les­ta edus­kun­ta­vaa­li­vuon­na. En­si vuo­si tu­lee ole­maan täyn­nä haas­tei­ta ja tiuk­ko­ja kes­kus­te­lu­ja, jot­ta opis­ke­li­joi­ta ei unoh­de­ta, ker­too Ryö­käs.

Suo­men yli­op­pi­las­kun­tien liit­to edus­taa noin 130 000 yli­o­pis­to-opis­ke­li­jaa. Liit­to vai­kut­taa kou­lu­tus­po­liit­ti­siin, so­si­aa­li­po­liit­ti­siin ja kan­sain­vä­li­siin ky­sy­myk­siin.

Liit­to­ko­kous ko­koon­tuu vuo­sit­tain lop­pu­syk­sys­tä ja on lii­ton kor­kein päät­tä­vä elin. Liit­to­ko­kous päät­ti vii­kon­lop­pu­na myös muun mu­as­sa SYL:n ta­lou­sar­vi­os­ta, toi­min­nas­ta ja ta­voit­teis­ta. SYL:n liit­to­ko­kous ko­koon­tui lau­an­tai­na 19.11.2022 va­lit­se­maan lii­tol­le hal­li­tuk­sen vuo­del­le 2023.