Joensuun PARAFEST Festivaali järjestetään 16.–20. elokuuta Joensuussa. Tapahtumia järjestetään kaupungin ydinkeskustassa ja uutena Kuhasalon esteettömällä luontopolulla. Tilaisuudet ovat pääsymaksuttomia.

Pa­ra­tai­tei­li­jat esit­te­le­vät fes­ti­vaa­lil­la mo­ni­puo­li­sen ja kor­ke­a­ta­soi­sen kat­tauk­sen te­at­te­ria, mu­siik­kia, tans­sia, elo­ku­via ja kir­jal­li­suut­ta. Pek­ka Hyy­sa­lon Fight back –se­mi­naa­ri vä­lit­tää toi­voa, po­si­tii­vis­ta ajat­te­lua, tah­don­voi­maa ja pe­rik­si­an­ta­mat­to­muut­ta kai­ken­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Sa­na­vir­ta-klu­bin kir­jai­li­ja­vie­raa­na on nä­kö­vam­mai­nen kir­jai­li­ja Ib­ra­him Mi­la­no­vic.

Fes­ti­vaa­li­a­lu­eel­la Jo­en­suun tai­de­mu­seo ON­NIn pi­hal­la ja oh­jel­ma­tel­tas­sa on toi­min­taa koko fes­ti­vaa­lin ajan. Uu­del­la ”Vil­lik­lu­bil­la” esiin­tyy MCKOO, joka oli esiin­ty­mäs­sä myös Ilo­saa­ri­roc­kis­sa 2022. Leik­ki­mie­li­nen ”säh­kä­ri­ral­li” tuo säh­kö­a­vus­teis­ta kul­ke­mis­ta tar­vit­se­vil­le tuu­lah­duk­sen vauh­dis­ta. Alu­eel­la pai­jat­ta­va­na ja rap­su­tet­ta­va­na ovat Jo­en­suun Koi­ra-Ka­ve­rit, par­ti­o­lai­set jär­jes­tä­vät tie­tois­kun ja mu­ka­na on myös Hon­ka­lam­pi sää­tiö.

Tai­de­kes­kus Ah­jos­sa to­teu­te­taan tai­de­näyt­te­ly ”Pa­ra­fest kuu­luu kai­kil­le!” 2.–20. elo­kuu­ta, li­säk­si Ah­jos­sa on Pa­ra­fest-ta­pah­tu­ma­päi­vi­nä sok­ko­kah­vi­la, kon­sert­ti ja te­at­te­rie­si­tys.

Jo­en­suun PA­RA­FEST on Suo­men mer­kit­tä­vin pa­ra­tai­teen fes­ti­vaa­li ja se jär­jes­te­tään nyt kym­me­net­tä ker­taa. Pa­ra­fest tar­jo­aa pa­ra­tai­tei­li­joil­le mah­dol­li­suu­den esit­tää tai­det­taan. Tä­män vuo­den fes­ti­vaa­liu­u­tuu­te­na ovat osal­lis­ta­vat ta­pah­tu­mat Ku­ha­sa­los­sa.