Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrin vastaajien taloustilanne on heikentynyt ennennäkemättömän laajasti.

Vas­taa­jis­ta 44,8 pro­sent­tia ker­too oman ta­lous­ti­lan­teen­sa hei­ken­ty­neen edel­tä­vän kol­men kuu­kau­den ai­ka­na. Osuus on jopa suu­rem­pi kuin ko­ro­na­e­pi­de­mi­an al­ku­vai­hees­sa.

– Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ja sen seu­rauk­se­na ase­tet­tu­jen ra­joi­tus­toi­mien pa­him­mat vai­ku­tuk­set ra­joit­tui­vat tiet­tyi­hin ku­lut­ta­ja­pal­ve­lui­hin, mut­ta tämä elin­kus­tan­nus­ten kas­vu kos­ket­taa kaik­kia. On siis täy­sin ym­mär­ret­tä­vää, et­tä ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa vie­lä suu­rem­pi osa suh­dan­ne­ba­ro­met­riin vas­taa­jis­ta ker­too ta­lous­ti­lan­teen­sa hei­ken­ty­neen, sa­noo PA­Min pää­e­ko­no­mis­ti Ol­li Toi­va­nen.

Vas­taa­jien nä­ke­myk­sis­sä oman ta­lous­ti­lan­teen ke­hi­tyk­ses­tä on näh­tä­vis­sä jon­kin ver­ran ala­koh­tais­ta vaih­te­lua. Kau­pan alal­la oman ta­lous­ti­lan­teen ker­too hei­ken­ty­neen pe­rä­ti 48,2 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta, kun taas mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la vas­taa­va osuus jää 37,9 pro­sent­tiin.

Työnantajien talous vahvistuu jälleen

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jöi­den huo­let työ­nan­ta­ja­y­ri­tys­ten ta­lous­ke­hi­tyk­sen suh­teen ovat sa­mal­la hel­lit­tä­neet. Työ­nan­ta­jan ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen us­koo tu­le­van vuo­den ai­ka­na hei­ken­ty­vän vain 16,7 pro­sent­tia alan vas­taa­jis­ta, kun edel­li­ses­sä ky­se­lys­sä vas­taa­va osuus oli 24,4 pro­sent­tia.

Myös kiin­teis­tö­pal­ve­lu­a­lal­la työs­ken­te­le­vien vas­tauk­sis­sa on ha­vait­ta­vis­sa po­si­tii­vi­nen kään­ne alan ti­lan­tees­ta. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na työ­nan­ta­jan­sa myyn­nin ker­too kas­va­neen 22,0 pro­sent­tia kiin­teis­tö­pal­ve­lu­a­lan vas­taa­jis­ta, kun edel­li­ses­sä ky­se­lys­sä vas­taa­va osuus jäi 16,8 pro­sent­tiin.

Myyn­nin vah­va ke­hi­tys nä­kyy myös kiin­teis­tö­pal­ve­lu­a­lan vas­taa­jien ar­vi­ois­sa alan tu­le­vai­suu­des­ta. Tu­le­van vuo­den ai­ka­na työ­nan­ta­jan ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen ar­vi­oi pa­ra­ne­van 20,4 pro­sent­tia ja hei­ken­ty­vän vain 9,0 pro­sent­tia alan vas­taa­jis­ta. Jäl­kim­mäi­nen osuus on pie­nin sit­ten al­ku­vuo­den 2018.

Tie­dot pe­rus­tu­vat PA­Min te­ke­mään ky­se­lyyn, joka to­teu­tet­tiin 2.−15.1.2023. Ky­se­lyyn vas­ta­si 1271 PA­Min jä­sen­tä. PAM jul­kai­see suh­dan­ne­ba­ro­met­rin vuo­si­nel­jän­nek­sit­täin.