JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Osuuskunnan tilikauden 2022 tulos oli 50 912,49 euroa tappiollinen, mikä on yhtiön heikoin tulos sen koko kymmenvuotisen olemassaolon aikana.

Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta jär­jes­ti sään­tö­mää­räi­sen yh­ti­ö­ko­kouk­sen­sa Jo­en­suun työ­vä­en­ta­lol­la vii­me tors­tai­na. Ko­kouk­ses­sa käy­tiin läpi vuo­den 2022 toi­min­ta ja ti­lin­pää­tös sekä va­lit­tiin osuus­kun­nal­le uu­si hal­li­tus. Kes­kus­te­lua käy­tiin myös leh­tiyh­ti­ön al­ku­vuo­den 2023 ta­pah­tu­mis­ta sekä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan tu­le­vai­suu­des­ta.

Osuus­kun­nan ti­li­kau­den 2022 tu­los oli 50 912,49 eu­roa tap­pi­ol­li­nen (2021: -32 282,24 e), mikä on yh­ti­ön hei­koin tu­los sen koko kym­men­vuo­ti­sen ole­mas­sa­o­lon ai­ka­na. Kun tä­hän sum­ma­taan vie­lä se, et­tä tap­pi­o­ta on tul­lut nel­jä­nä vii­me ti­li­kau­te­na vii­des­tä, oli osuus­kun­nan ko­kous var­sin yk­si­mie­li­nen sii­tä, et­tei toi­min­nan jat­ka­mi­sel­le ole edel­ly­tyk­siä il­man puo­lu­e­tu­en tun­tu­vaa ko­ro­tus­ta.

Osuus­kun­nan ko­kous va­lit­si osuus­kun­nal­le myös uu­den hal­li­tuk­sen. Sii­hen ni­met­tiin Sep­po Es­ke­li­nen (Jo­en­suu), Vee­ra Hä­mä­läi­nen (Jo­en­suu), Sei­ja Jaa­ti­nen (Jo­en­suu), Kari Kip­po­nen (Liek­sa), Vil­ho Mik­ko­nen (Toh­ma­jär­vi), Mat­ti Pe­so­nen (Jo­en­suu) sekä uu­si­na jä­se­ni­nä Sari Pot­to­nen (Kon­ti­o­lah­ti), Pent­ti Ko­so­nen (Ko­ve­ro) ja Tep­po Jal­li (Es­poo).

Epävarmuus jatkui

Osuus­kun­nan lii­ke­vaih­to (268 845,23 e / 2021: 265 163 e), ti­laus­myyn­ti (161 479,12 e / 2021: 159 622 e) ja mai­nos­myyn­ti (99 464,99 e / 2021: 104 244 e) py­syi­vät jok­seen­kin edel­lis­vuo­den ta­sol­la. Tu­los­ta kui­ten­kin hei­ken­si­vät eri­tyi­ses­ti kas­va­neet pai­no­ku­lut (39 631 e / 2021: 33 613 e) sekä ul­ko­puo­li­set os­to­pal­ve­lut (23 561 e / 2021: 16 542 e) ja ATK-ku­lut (23 499 e / 2021: 11 323 e), jot­ka oli­vat seu­raus­ta leh­den il­moi­tus­myyn­nin ul­kois­ta­mi­ses­ta os­to­pal­ve­luk­si sekä uu­des­ta di­gi­leh­des­tä.

Tap­pi­ol­li­sen tu­lok­sen myö­tä osuus­kun­nan ta­seen lop­pu­sum­ma oli 31 771,47 eu­roa ja oma pää­o­ma pai­nui -48 425,14 eu­roa ne­ga­tii­vi­sek­si. Yh­ti­ön hal­li­tus te­ki­kin ti­lan­teen joh­dos­ta il­moi­tuk­sen Kaup­pa­re­kis­te­riin osuus­pää­o­man me­net­tä­mi­ses­tä jo vii­me hei­nä­kuus­sa.

Leh­ti myös jou­tui ra­hoit­ta­maan vuo­den vii­mei­si­nä kuu­kau­si­na toi­min­taan­sa vuo­den 2023 vies­tin­tä­tu­en en­nak­ko­mak­suil­la. Ti­lin­tar­kas­ta­ja huo­mi­oi­kin lau­sun­nos­saan yh­ti­ön hei­kon pää­o­ma­ti­lan­teen ja to­te­si, et­tä uu­den hal­li­tuk­sen on ai­heel­lis­ta ava­ta toi­min­nan jat­ka­mi­seen liit­ty­vää epä­var­muut­ta.

Vuo­den 2023 puo­lel­la leh­den ti­laa­ja­kan­nas­sa on ta­pah­tu­nut po­si­tii­vis­ta­kin ke­hi­tys­tä, sil­lä leh­den digi on­ly -ti­laa­jien mää­rä on nous­sut yli 300 ti­laa­jaan ja leh­den ko­ko­nais­le­vik­ki­kin si­ten 267 ti­lauk­sel­la.

Digitilaukset nousussa

Leh­den ja osuus­kun­nan muun toi­min­nan osal­ta to­det­ta­koon, et­tä osuus­kun­nan net­to­jä­sen­mää­rä nou­si ti­li­kau­den ai­ka­na yh­del­lä (304 jä­sen­tä, osuus­pää­o­ma 88 300 e) ja leh­den net­to­le­vik­ki puo­les­taan las­ki noin 400 ti­lauk­sel­la ol­len vuo­den lo­pus­sa 3 487 ti­laa­jaa.

Si­nän­sä vuo­den 2023 puo­lel­la leh­den ti­laa­ja­kan­nas­sa on ta­pah­tu­nut po­si­tii­vis­ta­kin ke­hi­tys­tä, sil­lä leh­den digi on­ly -ti­laa­jien mää­rä on nous­sut yli 300 ti­laa­jaan ja leh­den ko­ko­nais­le­vik­ki­kin si­ten 267 ti­lauk­sel­la. Myös mai­nos­myyn­tiä edus­kun­ta­vaa­lit pi­ris­ti­vät.

Po­si­tii­vi­sis­ta sig­naa­leis­ta huo­li­mat­ta to­det­tiin, et­tei osuus­kun­nan pää­o­ma­ti­lan­ne sal­li leh­den pyö­rit­tä­mis­tä ko­vin pit­kään, el­lei vies­tin­tä­tu­kea ko­ro­te­ta. Myyn­nin edel­ly­tyk­siä ei ole ko­hen­ta­nut se­kään, et­tä tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen ny­ky­tul­kin­ta es­tää leh­ti­ti­laus­ten suo­ra­mark­ki­noin­nin am­mat­ti­liit­to­jen jä­se­nil­le.

Tukipolitiikka keskustelutti

Osuus­kun­nan ko­kouk­ses­sa käy­tiin laa­jaa kes­kus­te­lua leh­den ti­lan­tees­ta. Syys­kuus­sa Jy­väs­ky­läs­sä jär­jes­tet­tä­vään puo­lu­e­ko­kouk­seen on la­dat­tu pal­jon toi­vei­ta, sil­lä siel­lä kä­sit­te­lys­sä ovat puo­lu­eo­sas­to­jen aloit­teet leh­den vies­tin­tä­tu­en ko­rot­ta­mi­sek­si.

Myös joi­den­kin sa­vo­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen leh­teen sai ko­kouk­ses­sa osak­seen kri­tiik­kiä. Ih­met­te­lyä he­rät­ti se­kin, mik­si Kes­ko ei mai­nos­ta leh­des­sä lain­kaan.

Eni­ten kes­kus­te­lua käy­tiin kui­ten­kin vies­tin­tä­tu­ki­po­li­tii­kas­ta. Kes­kus­te­lua käy­tiin eri­tyi­ses­ti puo­lu­een pää-ää­nen­kan­nat­ta­ja De­mok­raa­tis­ta, joka nie­lai­see puo­lu­een vies­tin­tä­tu­es­ta val­ta­o­san.

On­gel­mal­li­se­na pi­det­tiin ra­hoi­tuk­sen ta­sa­puo­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta si­tä­kin, et­tä puo­lu­een hal­lin­to­pääl­lik­kö ja puo­lu­e­sih­tee­ri is­tu­vat mo­lem­mat De­mok­raa­tin hal­li­tuk­ses­sa.