Nurmeksen kaupunki luovutti 28.11.2022 valtuuston kokouksen yhteydessä vuoden 2022 Nurmes-palkinnon Tiina ja Markku Köntälle perusteluina heidän ansiokas työ Nurmeksen ja Valtimon pitäjän kulttuurin edistämiseksi. Kaupunginhallitus päätti palkinnon saajan kokouksessaan 24.10.2022.

Vuo­si 2022 on Blue No­tes-or­kes­te­rin juh­la­vuo­si. Or­kes­te­ri täyt­tää 40-vuot­ta ja sen pe­rus­ta­ja­jä­sen Di­rec­tor Mu­si­ces Mark­ku Könt­tä ja hä­nen puo­li­son­sa Di­rec­tor Can­tus Tii­na on teh­nyt an­si­o­kas­ta työ­tä Nur­mek­sen kau­pun­gin ja Val­ti­mon pi­tä­jän kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si.

Nur­mes-pal­kin­to on ja­et­tu vuo­des­ta 1973 läh­tien yh­teen­sä 37 ker­taa. Pal­kin­toa on ja­et­tu har­kin­nan mu­kaan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tai kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ni­me­ä­män pal­kin­to­toi­mi­kun­nan va­lit­se­mal­le ta­hol­le. Nyt ja­e­taan pe­rin­tei­nen Nur­mes-pal­kin­to 38:ttä ker­taa.

Nur­mes-pal­kin­non sään­tö­jen 1§:n mu­kaan Nur­mes pal­kin­to ja­e­taan vuo­sit­tain tai kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen har­kit­se­man ajan ku­lut­tua tun­nus­tuk­sen osoi­tuk­se­na sil­le yk­si­tyi­sel­le hen­ki­löl­le, yh­tei­söl­le tai lai­tok­sel­le, joka sa­ma­na tai sitä lä­hin­nä edel­tä­vä­nä vuon­na on toi­mi­nut an­si­ok­kaim­min Nur­mek­sen kau­pun­gin ta­lous-, elin­kei­no- tai yh­teis­kun­ta­e­lä­män hy­väk­si taik­ka muul­la ta­voin on mer­kit­tä­vim­min vai­kut­ta­nut Nur­mek­sen kau­pun­gin ke­hi­tyk­seen.

Nur­mes-pal­kin­to­na an­ne­taan pai­kal­lis­ta kä­si­työ­tä, Pau­la Här­män sa­ves­ta te­ke­mä sie­ni­ta­lo. Pal­kin­non saa­ja saa myös kier­to­pal­kin­non hal­tuun­sa sii­hen saak­ka, kun­nes pal­kin­to ja­e­taan seu­raa­van ker­ran. Kier­to­pal­kin­to­na on ol­lut iso ki­vi­kar­hu.