Nurmeksen kaupunki on julkaissut vuoden 2023 talousarvionsa. Siinä taloutta on tasapainotettu kiristyvän taloustilanteen takia.

Toi­mi­a­lo­jen ja kau­pun­gin­joh­ta­jan yh­teen­las­ket­tu­jen sääs­tö­toi­men­pi­tei­den ja tu­lon­li­säys­ten vai­ku­tus on 300 000 + 936 130 eu­roa. Sääs­tö­koh­tei­ta on et­sit­ty eri­tyi­ses­ti kau­pun­ki­ra­ken­ne­pal­ve­lui­den ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­loil­ta.

Ta­lou­sar­vi­os­sa kus­tan­nus­ten nou­su ai­neet, tar­vik­keet ja ta­va­rat -ti­li­ryh­mäs­sä on liki 7 pro­sent­tia. Tämä joh­tuu suu­rel­ta osin säh­kön ja ener­gi­an hin­to­jen nou­sus­ta. Palk­ko­jen nou­su on jär­jes­te­ly­va­ra­e­rä huo­mi­oi­den 3 pro­sent­tia. Ko­ko­nai­suu­te­na hen­ki­lös­tö­ku­lut pie­ne­ne­vät hen­ki­lös­tön mää­rän vä­hen­ty­es­sä, kun osa ruo­ka­pal­ve­lui­den ja puh­taus­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tös­tä on siir­ty­nyt Polk­ka Oy:n pal­ve­luk­seen 1.11.2022 al­ka­en ja lo­mi­tus­pal­ve­lut siir­ty­vät Toh­ma­jär­ven kun­nal­le 1.1.2023 al­ka­en.

Nur­mek­sen vuo­si­ka­te on ta­lou­sar­vi­os­sa 5,14 mil­joo­naa eu­roa eli 604 eu­roa per asu­kas. Pois­to­jen jäl­keen ti­li­kau­den tu­los on 941 000 eu­roa ne­ga­tii­vi­nen. Vuo­si­ka­te kat­taa pois­tot 84,5 pro­sent­ti­ses­ti.

In­ves­toin­tien net­to­sum­ma on ta­lou­sar­vi­os­sa 4,2 mil­joo­naa eu­roa. Suu­rim­mat in­ves­toin­nit vuon­na 2023 ovat käyn­nis­sä ole­va Kaup­pa­lan­ta­lon si­sä­puo­len pe­rus­kor­jaus, pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­si­kön sa­nee­raa­mi­nen uu­teen koh­tee­seen sekä van­han jää­hal­lin pe­rus­kor­jaus.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den aloit­ta­es­sa toi­min­tan­sa 1.1.2023 ja sote- ja pe­las­tus­toi­men me­not (44 Me) jää­vät pois kau­pun­gin ta­lou­des­ta, sa­mal­la myös ve­ro­tu­lot pie­ne­ne­vät mil­tei puo­lel­la (13,8 Me) ja val­ti­o­no­suu­det noin kak­si kol­ma­so­saa (30 Me).