Valtioneuvosto teki 16.11.2023 päätöksen sulkea itärajan rajany­li­tys­pai­koista Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan.

Kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­nen kes­ki­te­tään itä­ra­jal­la Var­tiuk­sen ja Sal­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.

Ra­ja­ny­li­tys­pai­kat sul­je­taan 18.11. al­ka­en, jol­loin ra­jan ylit­tä­mi­nen nii­den kaut­ta ei ole enää mah­dol­lis­ta.

Pää­tös pe­rus­tuu ra­ja­var­ti­o­la­kiin, jon­ka mu­kaan val­ti­o­neu­vos­to voi päät­tää ra­ja­ny­li­tys­pai­kan sul­ke­mi­ses­ta mää­rä­a­jak­si tai tois­tai­sek­si, jos sul­ke­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä va­ka­van ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le, kan­sal­li­sel­le tur­val­li­suu­del­le tai kan­san­ter­vey­del­le ai­heu­tu­van uhan tor­ju­mi­sek­si. Val­ti­o­neu­vos­to voi myös tar­vit­ta­es­sa päät­tää kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ha­ke­mi­sen kes­kit­tä­mi­ses­tä yh­del­le tai use­am­mal­le ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le. (ra­ja­var­ti­o­la­ki 16 §).

Pää­tös on voi­mas­sa 18.2.2024 as­ti.

Läh­de: Ra­ja­var­ti­o­lai­tos