Meijän Sote JHL ry. 212 sääntömääräinen syyskokous pidettiin 18.11. hotelli Kimmelissä.

Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Hauk­ka ker­toi avaus­pu­heen­vuo­ros­saan tu­le­vis­ta muu­tok­sis­ta, kun Siun So­ten toi­min­ta päät­tyy ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyn­nis­tyy vuo­den vaih­tees­sa.

Yh­dis­tys on val­mis­tau­tu­nut tu­le­vaan muu­tok­seen ol­len mu­ka­na alus­ta al­ka­en eri työ­ryh­mis­sä ja on saa­nut hy­vin tie­toa tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­ta. Epä­var­muut­ta ja huol­ta he­rät­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­een ali­mi­toi­tet­tu bud­je­toin­ti ja mah­dol­li­set sääs­tö­ta­voit­teet jo tu­le­val­le vuo­del­le. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rä on ol­lut hy­väs­sä kas­vus­sa ja yh­dis­tys pa­nos­taa jat­kos­sa­kin jä­sen­mää­rän kas­vat­ta­mi­seen muun mu­as­sa te­hok­kaal­la edun­val­von­nal­la, jä­sen­läh­töi­sel­lä toi­min­nal­la ja hy­väl­lä tie­dot­ta­mi­sel­la jä­se­nis­töl­le.

Vuon­na 2023 tu­lee yh­dis­tys toi­mi­neek­si 70 vuot­ta jä­sen­ten edun­val­vo­ja­na.

Ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin yh­dis­tyk­sen tu­le­van vuo­den 2023 toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja ta­lou­sar­vio, jois­sa ko­ros­tuu jä­sen­han­kin­ta sekä jä­sen­ten kuu­lu­mi­nen oi­ke­aan yh­dis­tyk­seen, jos­sa on vie­lä pal­jon kor­jat­ta­vaa, jä­sen­ten edun­val­von­ta, kou­lu­lu­tus, va­paa-ajan toi­min­ta ja te­ho­kas yh­teis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­nen. Vuon­na 2023 tu­lee yh­dis­tys toi­mi­neek­si 70 vuot­ta jä­sen­ten edun­val­vo­ja­na, jo­ten syk­syl­lä on juh­lan ai­ka, jota val­mis­te­le­maan on yh­dis­tyk­sen hal­li­tus aset­ta­nut juh­la­toi­mi­kun­nan.

Ko­kouk­ses­sa vah­vis­te­tiin sään­tö­mää­räis­ten asi­oit­ten li­säk­si lo­ka­kuus­sa käy­dyn pää­luot­ta­mus­mies­ten vaa­lin va­lin­nat. Vaa­lin tu­lok­se­na pää­luot­ta­mus­mie­hek­si vah­vis­tet­tiin kau­del­le 2023–26 Pasi Hyt­ti­nen ja va­ra­pää­luot­ta­mus­mie­hek­si Sari Pot­to­nen. Ko­kous toi­vot­ti On­nea ja me­nes­tys­tä mo­lem­mil­le va­li­tuil­le luot­ta­mus­mie­hil­le vaa­ti­vaan ja työn­täy­tei­seen teh­tä­vään. Ko­kouk­sen jäl­keen nau­tit­tiin Kim­me­lin pik­ku­jou­lu menu kaik­ki­ne li­säk­kei­neen ja il­ta jat­kui seu­rus­te­lun ja tans­sin mer­keis­sä.