Niinivaaran Vesitorninpuisto Joensuussa on rauhallinen puistoalue kerrostaloasutuksen keskellä. Puiston viheralueet ja kulkuväylät ovat osin pahasti kuluneet ja puistosta on jouduttu poistamaan vuosien varrella puita.

Puis­ton kor­keim­man koh­dan reu­na tu­lee myös muut­tu­maan ve­si­tor­ni­työ­maan myö­tä. Puis­toon on toi­vot­tu vuo­sien var­rel­la enem­män is­tus­ke­lun ja oles­ke­lun paik­ko­ja.

Nii­ni­vaa­ran alu­eel­le joi­ta­kin vuo­sia sit­ten teh­dys­sä es­teet­tö­myys­sel­vi­tyk­ses­sä osal­le jyr­kim­piä puis­to­väy­liä toi­vot­tiin kai­tei­ta. Puis­tos­sa on ny­kyi­sin muu­ta­ma ir­to­penk­ki, va­lais­tu­ja pyö­rä­tei­tä, puis­to­väy­liä ja be­ach vol­ley-kent­tä. Kas­vil­li­suus on pää­o­sin nur­mi­a­lu­et­ta ja yk­sit­täi­siä pui­ta. Puis­ton Nii­ni­vaa­ran­tien puo­lei­ses­sa reu­nas­sa on pie­ni koi­vik­ko.

Puis­toa on tar­koi­tus uu­dis­taa lä­hi­vuo­si­na, ja sen suun­nit­te­lu on par­hail­laan käyn­nis­sä. Kau­pun­ki­lai­sil­la on mah­dol­li­suus 17.–30.11.2022 vä­li­se­nä ai­ka­na vas­ta­ta net­ti­ky­se­lyyn puis­ton suun­nit­te­lun tu­ek­si. Ky­se­lyyn voi vas­ta­ta myös pu­he­lin­haas­tat­te­lu­na.

Puis­ton suun­ni­tel­ma­luon­nos ase­te­taan en­si vuo­den al­ku­puo­lel­la maan­ra­ken­nus­lain mu­kai­ses­ti jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le.

Ky­se­lyyn vas­ta­taan ano­nyy­mis­ti, ei­kä vas­taa­ja­tie­to­ja tal­len­ne­ta.

Link­ki ky­se­lyyn: https://link.web­ro­pol.com/s/ve­si­tor­nin­puis­to

Pu­he­lin­haas­tat­te­lu­a­jan voi va­ra­ta Pau­la Lam­min­sa­lol­ta nu­me­ros­ta 050 913 1664.