Siun sote on käynnistänyt kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen kilpailutuksen. Osallistumispyyntö julkaistiin 16.11.2022.

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy 1.1.2023 kun­nil­ta Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa jär­jes­te­tään hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la sekä oma­na toi­min­ta­na et­tä os­to­pal­ve­lu­na. Kaik­kien kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pal­ve­lun­tar­jo­a­jien yh­teis­työ­so­pi­muk­set kil­pai­lu­te­taan. Kil­pai­lu­tus kos­kee myös pal­ve­lun­tar­jo­a­jia, jot­ka ovat ai­em­min tar­jon­neet kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan työ­teh­tä­viä kump­pa­nuus­so­pi­muk­sel­la.

Kil­pai­lu­tus to­teu­te­taan Siun so­ten oma­na dy­naa­mi­sen han­kin­ta­jär­jes­tel­män kal­tai­se­na han­kin­ta­mal­li­na yh­teis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan han­kin­ta­toi­men kans­sa. Han­kin­ta­jär­jes­tel­män pe­rus­ta­mis­vai­hees­sa pal­ve­lun­tuot­ta­jia pyy­de­tään jät­tä­mään si­to­va osal­lis­tu­mis­ha­ke­mus 7.12.2022 men­nes­sä.

Kaik­ki so­vel­tu­vuus­vaa­ti­muk­set ja vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät pal­ve­lun­tuot­ta­jat hy­väk­sy­tään mu­kaan han­kin­ta­jär­jes­tel­mään ja pal­ve­lun­tuot­ta­jien kans­sa teh­dään so­pi­muk­set pal­ve­lun­tuot­ta­mi­ses­ta. Asi­ak­kaan pal­ve­lu­tuot­ta­jak­si va­li­taan asi­ak­kaan tar­pei­ta vas­taa­va, asi­ak­kaal­le so­vel­tu­va ja so­pi­va pal­ve­lun­tuot­ta­ja etu­si­ja­jär­jes­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Etu­si­ja­jär­jes­tys muo­dos­tuu laa­tu­pis­tei­den pe­rus­teel­la. Uu­si so­pi­mus­kau­si al­kaa 1.3.2023.

En­sim­mäi­nen so­pi­mus­kau­si kes­tää kym­me­nen kuu­kaut­ta, jon­ka jäl­keen ha­ke­muk­set kä­si­tel­lään puo­len vuo­den vä­lein. Han­kin­ta­jär­jes­tel­män kes­ton en­na­koi­daan ole­van kuu­si vuot­ta.

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan os­to­pal­ve­lu­jen kil­pai­lu­tus voi vai­kut­taa asi­ak­kai­den työ­toi­min­ta­paik­koi­hin tai asi­ak­kail­le voi tul­la kun­tou­tuk­sen osal­ta vii­vet­tä pal­ve­lus­sa.