Kuntouttava työtoiminta siirtyy kunnilta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta on työl­lis­ty­mis­tä tu­ke­va so­si­aa­li­pal­ve­lu, jon­ka ta­voit­tee­na on vah­vis­taa asi­ak­kaan elä­män­hal­lin­taa, eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä ja luo­da edel­ly­tyk­siä työl­lis­ty­mi­sel­le. Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen myö­tä kun­nat ei­vät voi enää tuot­taa pal­ve­lua oma­na toi­min­ta­naan, vaan jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pal­ve­lun to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vät työ­teh­tä­vät, hen­ki­lös­tö, omai­suus ja so­pi­muk­set siir­ty­vät liik­keen­luo­vu­tuk­se­na kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Nur­mek­ses­sa, Ki­teel­lä, Toh­ma­jär­vel­lä ja Ilo­mant­sis­sa kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta on ai­em­min to­teu­tet­tu os­to­pal­ve­lu­na, min­kä ta­kia näis­tä kun­nis­ta ei siir­ry hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le hen­ki­lös­töä tai omai­suut­ta. Jat­kos­sa kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa jär­jes­te­tään hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la sekä oma­na toi­min­ta­na et­tä os­to­pal­ve­lu­na. Os­to­pal­ve­lu­jen kil­pai­lu­tus käyn­nis­te­tään lo­ka­kuun ai­ka­na.

Asi­ak­kail­le voi tul­la kun­tou­tuk­sen osal­ta vii­vet­tä pal­ve­lus­sa tai työ­toi­min­ta­paik­ka voi vaih­tua toi­min­nan siir­ty­es­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Mah­dol­li­set muu­tok­set pal­ve­lus­sa käy­dään läpi asi­ak­kaan kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Pal­ve­lun siir­ty­mi­nen ei vaa­di asi­ak­kaal­ta it­sel­tään toi­men­pi­tei­tä.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa on täl­lä het­kel­lä va­jaat 500 kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan asi­a­kas­ta yh­tä­ai­kai­ses­ti pal­ve­lus­sa. Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät työ- ja toi­min­ta­ky­kyn­sä aset­ta­mien ra­joi­tus­ten vuok­si ky­ke­ne osal­lis­tu­maan työ­hön tai jul­ki­siin työ­voi­ma­pal­ve­lui­hin.