Kontiolahden Kulhossa sijaitsevan Kerolankankaan soranoton keskeyttämispäätös keväällä 2022 vaikutti vahvasti kaikkien alueella toimineiden yritysten toimintaan. Päätös tuli monelle yritykselle yllätyksenä, vaikka tilanteesta on puhuttu jo kauan.

Kes­keyt­tä­mi­nen is­ki eri­tyi­ses­ti Jo­en­suun kau­pun­gin maa-ai­nes­huol­toon. Jo­en­suu tu­keu­tuu myös jat­kos­sa pää­o­sin Kon­ti­o­lah­den kun­nan alu­eel­la si­jait­se­viin so­ra­not­to­a­lu­ei­siin, tär­ke­äk­si alu­eek­si on jo nous­sut Kon­ti­o­lah­den Uu­ro, jos­sa on lu­vi­tet­tu so­ra­va­ro­ja tois­ta mil­joo­naa kuu­ti­o­ta.

Jo­en­suun seu­dun so­ra­va­rat ovat suu­ret, mut­ta nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen liit­tyy myös haas­tei­ta poh­ja­ve­sien, suo­jel­tu­jen har­ju­a­lu­ei­den ja maan­käyt­tö­ky­sy­mys­ten vuok­si. Li­pe­ris­sä, Ou­to­kum­mus­sa ja Pol­vi­jär­vel­lä so­ra­va­rat riit­tä­vät omiin tar­pei­siin ei­kä muu­tos­ta ole nä­ky­vis­sä lä­hi­vuo­si­na.

Ylei­ses­ti kun­nis­sa en­na­koi­daan, et­tä toi­min­ta tu­lee siir­ty­mään kal­li­o­ki­vi­ai­nek­sen lou­hin­taan tu­le­vien vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na. Sa­moin so­ra­not­to tu­kee ha­jaan­tu­maan ja etäi­syy­det kas­va­maan, mikä li­sää kus­tan­nuk­sia. Eten­kin be­to­ni­a­lan yri­tyk­set kär­si­vät se­men­tin kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nou­sus­ta, osa be­to­nin val­mis­tuk­seen tar­vit­ta­vis­ta so­ra­la­jik­keis­ta jou­du­taan jo nyt tuo­maan kau­kaa.

So­ra­va­rat ovat riit­tä­viä, ja toi­min­nan us­ko­taan py­sy­vän va­kaa­na.

Yrit­tä­jien ny­ky­ti­lan­ne on pää­sään­töi­ses­ti hyvä. So­ra­va­rat ovat riit­tä­viä, ja toi­min­nan us­ko­taan py­sy­vän va­kaa­na. Toi­saal­ta par­haat alu­eet on ku­lu­tet­tu lop­puun, mikä li­sää so­ran ja poh­ja­ve­den ot­ta­mi­sen vä­li­siä konf­lik­te­ja. Ke­ro­lan­kan­kaan osal­ta ti­lan­ne on se, et­tä yri­tys­ten va­ras­to­ka­sat riit­tä­vät kes­ki­mää­rin tä­män vuo­den lop­puun. Suu­rin osa löy­tää kui­ten­kin uu­det alu­eet sii­hen men­nes­sä, ker­too Neea Kyl­mä­nen, joka on teh­nyt Jo­en­suun seu­dun so­ran­käy­tön ti­lan­tees­ta sel­vi­tyk­sen Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton toi­mek­si­an­nos­ta.

Sel­vi­tyk­sen tu­lok­sia esi­tel­tiin se­mi­naa­ris­sa 28.9. Jo­en­suus­sa. Ti­lai­suu­des­sa käyt­ti­vät pu­heen­vuo­ro­ja Jo­en­suun Ve­den, kun­tien, vi­ra­no­mais­ten ja yrit­tä­jien edus­ta­jat.

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus mää­rä­si tou­ko­kuun alus­sa maa-ai­nes­ten ot­ta­mi­sen kes­key­tet­tä­väk­si Ke­ro­lan­kan­kaal­la, kun poh­ja­ve­des­sä ha­vait­tiin ko­hon­nei­ta nik­ke­li­pi­toi­suuk­sia. Alu­eel­la toi­mii vii­si eri yh­ti­ö­tä, joil­la on yh­teen­sä 11 maa-ai­nes­ten ot­to­lu­paa. Kes­key­tet­ty­nä on mil­joo­nien kuu­ti­oi­den maa-ai­nes­lu­vat. Ke­ro­lan­kan­gas on pait­si Jo­en­suun seu­dun tär­kein so­ra­not­to­a­lue myös mer­kit­tä­vä poh­ja­ve­si­alue – siel­tä ote­taan enim­mil­lään nel­jän­nes poh­ja­ve­des­tä, jota Jo­en­suun Vesi vä­lit­tää noin 70 000 asi­ak­kaal­leen.

Ke­ro­lan­kan­kaal­la toi­mi­neet yri­tyk­set ovat va­lit­ta­neet ELY-kes­kuk­sen pää­tök­ses­tä Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen.