Pohjois-Karjalassa haja-asutusalueilla juhannuskokkoa tai muuta nuotiota voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa.

– Avo­tul­ta kä­si­tel­tä­es­sä tu­lee huo­mi­oi­da seu­raa­vat tur­val­li­suus­te­ki­jät: En­sik­si kan­nat­taa tar­kas­taa il­ma­tie­teen­lai­tok­sen va­roi­tuk­set ja huo­mi­oi­da tuu­len vai­ku­tus, sil­lä ko­val­la tuu­lel­la tuli voi le­vi­tä yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti, ker­too ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö Jan­ne Ha­lo­nen. Pai­kal­le kan­nat­taa va­ra­ta myös riit­tä­väs­ti sam­mu­tus­vä­li­nei­tä, ku­ten pai­neis­tet­tu ve­si­let­ku, sam­mu­tin sekä rai­vaus­ka­lus­toa (esim. ha­ra­va, la­pio). Myös pu­he­lin on hyvä ol­la, sil­lä voi tar­vit­ta­es­sa teh­dä hä­täil­moi­tuk­sen.

– Et­hän jätä tul­ta var­ti­oi­mat­ta ja muis­ta ai­na jäl­ki­var­ti­oin­ti. Tu­len sy­tyt­tä­jä on ai­na vas­tuus­sa palo- tai sa­vu­va­hin­gois­ta ja en­nen kaik­kea myös huo­lel­li­ses­ta sam­mut­ta­mi­ses­ta. Jos tu­len kä­sit­te­ly ai­heut­taa on­net­to­muus­vaa­ran, on pe­las­tus­vi­ra­no­mai­sel­la oi­keus kes­keyt­tää toi­min­ta vä­lit­tö­mäs­ti, muis­tut­taa Ha­lo­nen.

– Jos yh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät ky­lä­ta­pah­tu­mia, pe­las­tus­lai­tos pyy­tää il­moit­ta­maan sii­tä etu­kä­teen: Kuka on vas­tuu­hen­ki­lö, mis­sä pol­te­taan, mikä ta­pah­tu­ma, mi­hin kel­lon ai­kaan ja kuka vas­taa jäl­ki­var­ti­oin­nis­ta, Ha­lo­nen ker­taa. Il­moi­tuk­sen voi laa­tia pe­las­tus­toi­mi.fi-si­vus­tol­la ja siel­tä tee tu­len­te­koil­moi­tus tai pu­he­li­mit­se lä­him­mäl­le pe­las­tu­sa­se­mal­le.

Li­säk­si on hyvä huo­mi­oi­da il­ma­tie­teen­lai­tok­sen va­roi­tuk­set muu­toin­kin. Tu­ka­lan hel­le­aal­lon to­den­nä­köi­syys on 30 pro­sent­tia per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­ses­tä yös­tä lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­seen yö­hön. Hel­le­aal­to voi ai­heut­taa ris­ki­ryh­mil­le ter­vey­son­gel­mia.