Kesätyöntekijöitä haetaan eri toimipisteisiin aikavälille 2.5.–31.8.2023. Hakijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt tehtävän alkaessa.

Ki­teen kau­pun­gin ke­sä­työ­ha­ku on nyt al­ka­nut. Kau­pun­ki et­sii eri toi­mi­pis­tei­siin tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saak­ka yh­teen­sä 44 nuor­ta. Ha­ki­jan tu­lee ol­la 15 vuot­ta täyt­tä­nyt teh­tä­vän al­ka­es­sa. Osas­sa työ­pai­kois­ta on 18 vuo­den ikä­vaa­ti­mus. Jos ikää ei ol­la il­moi­tet­tu, pai­kat ovat ha­et­ta­vis­sa kai­kil­le.

Ke­sä­työ­paik­ko­ja on tar­jol­la mat­kai­lu­neu­vo­jil­le (1–4 hlöä) ja li­säk­si tar­vi­taan liik­ku­via op­pai­ta (6 hlöä) ke­sän Night­wish-kon­ser­tin ajal­le. Va­paa-ai­ka­toi­mi tar­vit­see kuu­si ke­sä­työn­te­ki­jää ja tek­ni­nen toi­mi yh­dek­sän hen­ki­löä kiin­teis­tön­huol­toon, ja muun mu­as­sa kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­viin.

Eri päi­vä­ko­tei­hin et­si­tään yh­teen­sä 19 ke­sä­työn­te­ki­jää eri­pi­tui­siin työ­suh­tei­siin. Päi­vä­ko­deis­sa työ­hön kuu­lu­vat avus­ta­vat teh­tä­vät muun mu­as­sa ruo­kai­lus­sa, pu­ke­mi­ses­sa sekä leik­ki- ja as­kar­te­lu­tuo­ki­ois­sa.

Ke­sä­työ­paik­ko­jen haku on käyn­nis­sä 28.hel­mi­kuu­ta saak­ka osoit­tees­sa: https://www.kun­ta­rek­ry.fi/fi/ty­o­pai­kat/nuor­ten-ke­sa­ty­o­pai­kat-2023. Lin­kis­tä löy­tyy myös li­sä­tie­to­ja. Ke­sä­työ­paik­ko­jen haas­tat­te­lut pi­de­tään maa­lis­kuun ai­ka­na ja va­lin­nat py­ri­tään te­ke­mään maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä. Va­li­tuil­le il­moi­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.