En­si­vai­hees­sa mar­jo­jen ja luon­non­tuot­tei­den pa­kas­te­kui­vauk­seen kes­kit­ty­vä yri­tys on pää­tet­ty pe­rus­taa Ki­teen Pu­hos-hal­liin. Nel­jä ko­ke­nut­ta yrit­tä­jää, aloit­ta­van osa­keyh­ti­ön omis­ta­jat Ni­ko­las Jo­ki­sa­lo, Tei­jo Lyy­ti­nen, Han­nu Tam­mi­nen ja Timo Vää­nä­nen us­ko­vat, et­tä käyn­tiin pääs­ty­ään yri­tys kas­vaa no­pe­as­ti.

Pa­kas­te­kui­vaus on iki­van­ha ja­los­tus­me­ne­tel­mä. Tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys an­taa me­ne­tel­män so­vel­ta­mi­seen en­nen­nä­ke­mät­tö­miä mah­dol­li­suuk­sia. Pe­rus­ta­mi­seen pää­dyt­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI Oy:n PAKU-hank­keen te­ke­män esi­sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta. Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sen toi­vo­taan vah­vis­ta­van yri­tyk­sen ni­mek­si Nor­dic Free­ze Dry Oy:n.

– Ki­tee ja eri­tyi­ses­ti Ke­sä­lah­den pi­tä­jä kuu­lu­vat Suo­men mer­kit­tä­vim­piin mar­jan­vil­je­ly­a­lu­ei­siin, jo­ten yri­tys so­pii alu­eel­le eri­no­mai­ses­ti. Tuot­tei­den ja­los­tu­sas­teen nos­ta­mi­nen tek­no­lo­gi­an avul­la on juu­ri sitä, mi­hin Ki­teel­lä nyt täh­dä­tään, kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen.

Pa­kas­te­kui­vat­tu tuo­te säi­lyy jopa kym­me­niä vuo­sia il­man kyl­mä­ket­jua. Me­ne­tel­män avul­la voi­daan hyö­dyn­tää myös pel­toon jää­viä elin­tar­vik­kei­ta. Tut­ki­mus­ten mu­kaan me­ne­tel­mä säi­lyt­tää tuot­tei­den ra­vin­to­ar­vot pa­rem­min kuin pe­rin­tei­nen kui­vaus.

Mar­jo­jen ja luon­non­tuot­tei­den li­säk­si pa­kas­te­kui­vaus so­vel­tuu li­sä­ra­vin­tei­siin, lääk­kei­siin, li­haan, ka­naan, ka­laan, kas­vik­siin, maus­tei­siin, kos­me­tiik­kaan ja eläin­ten ruo­kaan.