Joensuussa 21.–22. syyskuuta järjestettävät Kirkon yhteiskuntapäivät pureutuvat erityisesti maaseudun ja kaupunkien kohtalonyhteyteen.

Yk­si päi­vien ko­ho­koh­dis­ta on per­jan­tai­aa­mu­päi­vän Hy­vin­voi­va maa­seu­tu on hy­vin­voi­vien kau­pun­kien edel­ly­tys -ti­lai­suus, jos­sa kes­kus­tel­laan pian jul­kais­ta­vis­ta Kir­kon uu­sis­ta maa­seu­tu­lin­jauk­sis­ta.

Kir­kon maa­seu­tu­lin­jauk­set esit­tä­vät rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten eri puo­lel­la Suo­mea vas­ta­taan maa­seu­dun voi­mak­kaa­seen muu­tok­seen. Muun mu­as­sa ko­ro­na-ajan tuo­ma mo­ni­paik­kai­suus ja etä­työ sekä seu­ra­kun­tien ja kun­tien vä­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen vai­kut­ta­vat sote-rat­kai­sut ovat luo­neet pai­net­ta ajan­ta­sais­taa vuon­na 2015 jul­kais­tu­ja kir­kon edel­li­siä maa­seu­tu­lin­jauk­sia.

Tors­tai­päi­vän oh­jel­mas­sa on tu­tus­tu­mi­nen Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton toi­min­taan ja kou­lu­tuk­seen, ja tors­tai-il­ta­na kuul­laan yh­teis­kun­nal­li­sia lau­lu­ja ja kan­taa­ot­ta­via pu­hei­ta ra­vin­to­la Ke­ru­bis­sa. Nä­ke­myk­sen­sä esit­tää muun mu­as­sa elo­ku­va­oh­jaa­ja ja kä­si­kir­joit­ta­ja Mark­ku Pö­lö­nen. Mu­sii­kis­ta vas­taa lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Il­ja Tep­po, ja juon­ta­ja­na toi­mii tie­to­kir­jai­li­ja ja vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­ja Jan­ne ”Rys­ky” Rii­he­läi­nen.

Per­jan­tai­na kuul­laan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­sen vi­si­o­pu­heen­vuo­ro. Per­jan­tai­na käy­dään myös pa­nee­li­kes­kus­te­lu maa­seu­dun ja kau­pun­gin koh­ta­lo­nyh­tey­des­tä. Mu­ka­na kes­kus­te­lus­sa ovat muun mu­as­sa eko­te­o­lo­gi Pau­lii­na Kai­nu­lai­nen ja val­ti­o­päi­vä­neu­vos, Jo­en­suun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen Mat­ti Väis­tö.

Per­jan­tain ti­lai­suu­det strii­ma­taan, ja nii­tä on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta Yo­u­Tu­bes­sa Jo­en­suun ev.lut. seu­ra­kun­tien Toi­von täh­den -ka­na­val­la, https://www.yo­u­tu­be.com/@toi­von­tah­den