Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt kielteisen päätöksen FinnCobalt Oy:n hakemukseen Outokummussa sijaitsevan Keretin kaivostornin rakennussuojelun kumoamisesta.

Kai­vos­tor­ni ja sii­hen liit­ty­vät sii­lot on suo­jel­tu Poh­jois-Kar­ja­lan ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen vuon­na 1996 te­ke­mäl­lä pää­tök­sel­lä.

Kai­vos­tor­nin omis­ta­ja pe­rus­te­li ha­ke­mus­taan eri­tyi­ses­ti tor­nin huo­nol­la kun­nol­la. Omis­ta­jan nä­ke­myk­sen mu­kaan kai­vos­tor­nia ei voi myös­kään pi­tää eri­tyi­sen uniik­ki­na. ELY-kes­kuk­sen mu­kaan Ke­re­tin kai­vos­tor­nil­la ja sii­loil­la on val­ta­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä kes­kei­se­nä ja nä­ky­vä­nä osa­na Suo­men tär­kein­tä his­to­ri­al­lis­ta kai­vos­te­ol­li­suu­den kes­kit­ty­mää Ou­to­kum­mus­sa. Omis­ta­ja ei myös­kään ole esit­tä­nyt riit­tä­vää tie­toa tor­nin ja sii­lo­jen huo­nos­ta kun­nos­ta.