Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on aloittanut uuden liikerakennuksen rakennuttamisen Joensuun torille tänään.

Pää­u­ra­koit­si­jak­si va­lit­tu Jo­en­suun HS-Kiin­teis­tö­sa­nee­raus Oy aloit­taa ra­ken­nus­työt pur­ka­mal­la tu­le­van lii­ke­ra­ken­nuk­sen koh­dal­ta laa­toi­tus. Työ laa­je­nee pa­rin vii­kon si­säl­lä to­rin Sil­ta­ka­dun eli Ca­re­li­cu­min puo­lei­sel­le lai­dal­le, jos­sa van­han pu­re­tun kaup­pa­hal­lin koh­dal­la ol­leel­le alu­eel­le teh­dään laa­toi­tus. Alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä as­falt­ti. Laa­toi­tus­työ val­mis­tuu al­ku­tal­ves­ta 2023.

Uu­den lii­ke­ra­ken­nuk­sen koh­dal­la to­rin Sil­ta­ka­dun puo­lei­sel­la lai­dal­la ra­ken­nus­työt al­ka­vat työ­maa-ai­to­jen pys­tyt­tä­mi­sel­lä. Työ­maa-alu­een koko on 65 met­riä ker­taa 50 met­riä eli 3 250 ne­li­ö­met­riä. Noin 2 met­riä kor­ke­at työ­maa-ai­dat teh­dään puus­ta ja va­ne­ris­ta. Ne tul­laan vi­su­a­li­soi­maan sa­mal­la ta­voin kuin teh­tiin ai­ka­naan to­ri­par­kin työ­maan koh­dal­la.

Tal­vi­sai­kaan ra­ken­ta­mis­työt teh­dään hu­pun al­la, jo­ten niil­tä osin nä­ky­mä työ­maal­le on ra­jat­tu.

– Kur­kis­tu­sauk­ko­ja em­me täl­lä ker­taa työ­maa-ai­taan tee. Syy on se, et­tä lii­ke­ra­ken­nus hu­pu­te­taan heti pe­rus­tus­töi­den jäl­keen eli ar­vi­ol­ta mar­ras­kuus­sa. Tal­vi­sai­kaan ra­ken­ta­mis­työt teh­dään hu­pun al­la, jo­ten niil­tä osin nä­ky­mä työ­maal­le on ra­jat­tu, PKO:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä sa­noo.

Ker­ro­sa­lal­taan noin 1 000 ne­li­ön ja kak­si­ker­rok­si­sen ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt ovat val­miit ke­säl­lä 2023. Hank­keen kus­tan­nu­sar­vio on noin 5,6 mil­joo­naa eu­roa. Uu­teen lii­ke­ra­ken­nuk­seen on ol­lut kai­kil­le val­miil­le lii­kei­de­oil­le, yri­tyk­sil­le ja yrit­tä­jil­le avoin kump­pa­ni­ha­ku käyn­nis­sä maa­lis­kuus­ta läh­tien.

– Meil­lä on usei­den eri toi­mi­joi­den kans­sa käyn­nis­sä neu­vot­te­lu­ja. Uu­teen lii­ke­ra­ken­nuk­seen tu­le­vien toi­mi­joi­den ni­miä jul­kis­tam­me yh­tei­ses­ti so­vi­tus­ti myö­hem­min, Ki­ve­lä sa­noo.