Ilomantsin Karhufestivaalin tulevaisuus on tällä hetkellä avoin. Maaseudun Sivistysliitto on ilmoittanut, ettei se jatka festivaalia vuoden 2023 jälkeen.

Tä­män ta­kia fes­ti­vaa­lin to­teu­tuk­ses­sa mu­ka­na ol­lut pai­kal­li­nen MSL:n Vaa­ra-Kar­ja­lan kult­tuu­riyh­dis­tys on nyt päät­tä­nyt sel­vit­tää, mitä mah­dol­li­suuk­sia fes­ti­vaa­lia on jat­kaa ja mil­lais­ta yh­teis­työ­tä se Ilo­mant­sis­sa vaa­tii. Sel­vi­tys fes­ti­vaa­lin jat­kos­ta teh­dään ke­vään ja ke­sän ai­ka­na eli syk­syyn 2023 men­nes­sä.

Tä­hän Kar­hu­fes­ti­vaa­lin tu­le­vai­suus -hank­kee­seen kuu­luu myös Suu­ren Kar­hu­pat­saan ra­ken­ta­mi­nen Ilo­mant­sin kes­kus­taan. Asi­an tii­moil­ta ilo­mant­si­lai­sil­le ja kai­kil­le muil­le kiin­nos­tu­neil­le jär­jes­te­tään myös kes­kus­te­lu­ti­lai­suus 21. maa­lis­kuu­ta 2023 kel­lo 17.30–19.30 Kat­ri Vala kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa (Kat­ri Va­lan tie 1a, Ilo­mant­si).

Nyt Kat­ri Vala kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa on mu­ka­na moot­to­ri­sa­ha­veis­tä­jä Juha Kä­ke­lä, jon­ka joh­dol­la ja myös ilo­mant­si­lais­ten kans­sa yh­tei­söl­li­ses­ti kar­hu­te­os teh­dään.