Karelia-ammatti­kor­ke­a­kouluun haki yhteensä 950 hakijaa korkeakoulujen syksyn yhteishaussa.

Ka­re­li­an ha­ku­tu­los­ten kär­keen nou­si­vat sel­ke­äs­ti mo­ni­muo­to­kou­lu­tuk­set, jois­sa ope­tus on usein sekä lä­hi­o­pe­tus­ta et­tä verk­ko-opis­ke­lua. Ka­re­li­an va­lit­si en­si­si­jai­sek­si ha­ku­koh­teek­seen 320 ha­ki­jaa.

Yk­sit­täi­sis­tä kou­lu­tuk­sis­ta ve­to­voi­mai­sim­pia oli­vat tä­nä­kin vuon­na so­si­o­no­mi- ja fy­si­o­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­set. Ha­ki­jois­ta noin kol­ma­so­sa oli Poh­jois-Kar­ja­las­ta, min­kä jäl­keen eni­ten ha­ki­joi­ta oli Uu­del­ta­maal­ta, Poh­jois-Sa­vos­ta ja Pir­kan­maal­ta.

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen tu­lok­set jul­kais­taan vii­meis­tään 24.11.2023.

Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa oli haus­sa vii­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan AMK-tut­kin­toon joh­ta­vaa kou­lu­tus­ta, jot­ka to­teu­te­taan päi­vä- tai mo­ni­muo­to-opin­toi­na: ge­ro­no­min, ter­vey­den­hoi­ta­jan, so­si­o­no­min, sai­raan­hoi­ta­jan sekä fy­si­o­te­ra­peu­tin kou­lu­tuk­set. Li­säk­si Ka­re­li­as­sa oli haus­sa uu­si Äly­käs tuo­tan­to -kou­lu­tus, jos­sa suo­ri­te­taan verk­ko-opin­toi­na tek­nii­kan alan ylem­pi am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to.

Opis­ke­li­joi­ta va­li­taan kou­lu­tuk­siin use­am­mal­la eri va­lin­ta­ta­val­la, jois­ta ylei­sim­mät ovat to­dis­tus­va­lin­ta sekä loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa jär­jes­tet­tä­vä AMK-va­lin­ta­koe. Äly­käs tuo­tan­to -kou­lu­tuk­seen on oma va­lin­ta­koe, joka si­säl­tää en­nak­ko­teh­tä­vän sekä vi­de­oi­dun it­se­haas­tat­te­lun.

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen tu­lok­set jul­kais­taan vii­meis­tään 24.11.2023. Opin­not al­ka­vat tam­mi­kuus­sa 2024.