Kan­sain­vä­li­set & Suo­ma­lai­set Suur­mark­ki­nat jär­jes­te­tään Jo­en­suus­sa 4.–7. elo­kuu­ta. Mark­ki­nat ovat avoin­na tors­tais­ta lau­an­tai­hin kel­lo 10–20 sekä sun­nun­tai­na kel­lo 10–18. Mark­ki­na-alu­ee­na on Jo­en­suun ydin­kes­kus­ta eli Kaup­pa­to­ri.

Suur­mark­ki­noil­la kes­kei­se­nä ide­a­na on, et­tä mark­ki­noil­la on myyn­nis­sä eri mai­den ja maa­kun­tien eri­kois­tuot­tei­ta, niin et­tä nii­den val­mis­ta­jat ja kas­vat­ta­jat ovat it­se myy­mäs­sä ja esit­te­le­mäs­sä tuot­tei­taan. Mu­ka­na on noin 130 yrit­tä­jää yli 30 eri maas­ta ja lu­kui­sis­ta Suo­men eri maa­kun­nis­ta eri­kois­tuot­tei­neen. Uk­rai­nan so­ta­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta myös Uk­rai­nan osas­to on mu­ka­na. So­dan vuok­si Ve­nä­jän li­pun al­la ole­via osas­to­ja ei tä­män vuo­den kier­tu­eel­la ole otet­tu lain­kaan mu­kaan jär­jes­tä­jien pää­tök­sel­lä.

Ta­pah­tu­mas­sa ovat voi­mas­sa edel­leen ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet mas­ki­suo­si­tus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta.