Jo­en­suun ta­pah­tu­ma­ke­sä jat­kuu vilk­kaa­na, kun elo­kuun 4.–7. päi­vä Meh­ti­mä­el­lä jär­jes­te­tään Ka­le­van Ki­sat ja kes­kus­tas­sa to­rin ja kä­ve­ly­ka­dun alu­eel­la Kan­sain­vä­li­set Suur­mark­ki­nat.

Ta­pah­tu­miin odo­te­taan suur­ta mää­rää ylei­söä ja ne vai­kut­ta­vat myös lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin. Py­sä­köin­ti­a­lu­eil­la voi ol­la ruuh­kaa ja pyö­räi­li­jöi­den tu­lee ta­lut­taa pyö­rään­sä mark­ki­na-alu­eel­la. Osa to­tu­tuis­ta pyö­räi­ly­rei­teis­tä ja pyö­rä­par­keis­ta ei ole mark­ki­noi­den joh­dos­ta käy­tös­sä. Mark­ki­nat ra­ken­ne­taan 2. ja 3. elo­kuu­ta.

Mark­ki­na-alue kat­taa to­rin ja kes­ku­sau­ki­on li­säk­si Sil­ta­ka­dun vä­lil­tä To­ri­ka­tu–Kirk­ko­ka­tu sekä Kaup­pa­ka­dun vä­lil­tä Sil­ta­ka­tu–Mal­mi­ka­tu. Ajo­neu­vo­lii­ken­ne on kiel­let­ty Kaup­pa­ka­dul­la Su­van­to­ka­dun ja Mal­mi­ka­dun vä­lil­tä sekä To­ri­ka­dul­la Va­pau­den­puis­ton ja to­rin vä­lil­lä tak­se­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta. Huol­to­a­jo ja pi­hoi­hin ajo on kaik­kiin alu­een kiin­teis­töi­hin mah­dol­lis­ta.

Ka­le­van Ki­sat käy­dään Meh­ti­mä­en ylei­sur­hei­lu­ken­täl­lä ja kai­kil­le avoin ki­so­jen vi­ral­li­nen oheis­ta­pah­tu­ma Ki­sa­to­ri pi­de­tään Lou­he­lan ken­täl­lä. Ra­vi­ra­dan park­ki on va­rat­tu ki­sa­y­lei­sön park­ki­pai­kak­si. Ka­le­van Ki­sois­sa kil­pai­le­vat Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta maam­me par­haat ylei­sur­hei­li­jat. Ki­so­jen oh­jel­ma ja ai­ka­tau­lut: www.ka­le­van­ki­sat.fi

Kan­sain­vä­li­set Suur­mark­ki­nat ovat avoin­na to–la 10–20 ja su 10–18. Suur­mark­ki­noi­den kier­tu­ee­seen osal­lis­tuu yli 120 yrit­tä­jää yli 30 eri maas­ta ja 15 Suo­men maa­kun­nas­ta. Mark­ki­noil­la on tar­jol­la eri mai­den ja maa­kun­tien eri­kois­tuot­tei­ta, joi­ta myy­vät nii­den val­mis­ta­jat ja kas­vat­ta­jat. Li­sä­tie­to­ja on osoit­tees­sa www.eu­roop­pa­mark­ki­nat.fi.