Juuan kunta liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon maanantaina 23.1. Samalla Juuka liittyi Kunta-alan energi­a­te­hok­kuus­so­pi­mukseen (KETS).

Juu­an myö­tä jo 95,5 pro­sent­tia Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kais­ta asuu kun­nas­sa, joka on aset­ta­nut pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teen. Hin­ku-maa­kun­ta­na Poh­jois-Kar­ja­la on si­tou­tu­nut alu­een Hin­ku-kun­tien kans­sa vä­hen­tä­mään maa­kun­nan kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä 80 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä vuo­den 2007 ta­sos­ta.

Poh­jois-Kar­ja­lan 13 kun­nas­ta ver­kos­tos­ta puut­tu­vat enää Hei­nä­ve­si ja Pol­vi­jär­vi. Koko maas­sa Hin­ku-kun­tia on 93.

Juu­as­sa on teh­ty mer­kit­tä­viä il­mas­to­te­ko­ja vii­me vuo­si­na.

– Olem­me luo­pu­neet lä­hes ko­ko­naan fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den käy­tös­tä koko kun­ta­kon­ser­nis­sa. Tuo­tam­me läm­pöä mer­kit­tä­vis­sä mää­rin omis­ta met­sis­tä saa­duil­la raa­ka-ai­neil­la. Uu­det ra­ken­nuk­set ovat erit­täin ener­gi­a­te­hok­kai­ta ja van­hem­pien ra­ken­nus­ten osal­ta py­rim­me te­hos­ta­maan ener­gi­a­te­hok­kuut­ta eri ta­voin. Kun­nan pin­ta-ala on suu­ri, jo­ten il­mas­to­kyt­kös on vah­va pel­käs­tään met­sä­o­mai­suu­den kaut­ta. Olem­me si­tou­tu­neet vas­tuul­li­seen ja kes­tä­vään met­sä­po­li­tiik­kaan ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den kun­ni­oit­ta­mi­seen, ker­too kun­nan­joh­ta­ja Hen­ri Tans­ka­nen.