Hirvenlihaa luuttomana ja paloiteltuna 88 kiloa, graavilohta 60 kiloa, kinkkua 130 kiloa. Muun muassa näistä aineksista kokkailtiin ja nautittiin viime perjantaina jo perinteinen ja odotettu, jokaiselle juukalaiselle ja kolilaiselle tarkoitettu ilmainen Hyvän mielen jouluruoka.

– Mi­kä­pä sen mu­ka­vam­paa, kuin la­pi­oi­da val­miik­si teh­ty­jä herk­ku­ja ma­haan, to­te­si ta­pah­tu­maan Juu­an kun­nan ter­veh­dyk­sen tuo­nut kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ari Koi­vu­sel­kä.

Per­jan­tai oli so­pi­vas­ti myös Van­hus- ja lä­him­mäis­pal­ve­lun lii­ton VAL­LI ry:n vuo­tui­nen Vä­lit­tä­mi­sen päi­vä. Tänä vuon­na jou­lu­a­te­ri­al­la ja tal­koo­val­mis­te­luis­sa oli mu­ka­na myös Uk­rai­nas­ta Juu­kaan so­taa pa­en­nei­ta.

Hyvä idea kantaa

Juu­an lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­ta­lol­la kävi jou­lu­a­te­ri­al­la lau­tas­ten las­kun pe­rus­teel­la noin 1 500 hen­keä. Il­mai­sen jou­lu­ruo­kai­lun pe­rin­ne juon­taa yli kym­me­nen vuo­den taak­se, ker­too sen pää­or­ga­ni­soi­ja Jari "Emp­pu" Miet­ti­nen.

– Pie­lis­her­kun Te­ron (kaup­pi­as Tero Pii­roi­nen) kans­sa mie­tit­tiin, mitä me juu­ka­lai­sil­le ke­hi­tet­täi­siin. Te­rol­ta tuli idea ruo­kai­lus­ta.

Mu­kaan tuli myös Mar­ko Lip­po­nen, ja en­sim­mäi­nen jou­lu­ruo­kai­lu oli sil­loi­ses­sa ra­vin­to­la Pet­ras­sa. Juu­an seu­ra­kun­nan tul­tua mu­kaan seu­raa­vat jou­lu­a­te­ri­at nau­tit­tiin seu­ra­kun­nan ti­lois­sa.

Alus­sa koh­de­ryh­mä­nä oli­vat työt­tö­mät, kah­te­na seu­raa­va­na vuon­na myös elä­ke­läi­set. Sii­tä ke­hit­tyi sit­ten koko kan­san hy­vän mie­len jou­lu­ruo­kai­lu.

– Alus­sa koh­de­ryh­mä­nä oli­vat työt­tö­mät, kah­te­na seu­raa­va­na vuon­na myös elä­ke­läi­set. Sii­tä ke­hit­tyi sit­ten koko kan­san hy­vän mie­len jou­lu­ruo­kai­lu kun­ta­lai­sil­le ja ko­li­lai­sil­le, Miet­ti­nen ker­too.

"Em­pun" mu­kaan jo en­sim­mäi­ses­sä kai­kil­le tar­koi­te­tus­sa jou­lu­ruo­kai­lus­sa lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­ta­lol­la kävi pik­kai­sen yli tu­hat hen­keä.

– Enim­mil­lään on ol­lut yli 2 000 ruo­kai­li­jaa.

Tal­koo­lai­sia on mu­ka­na noin 35–45, ja ku­lut spon­so­roi­vat pai­kal­li­set yrit­tä­jät ja muu­ta­ma ul­ko­puo­li­nen­kin ja kun­ta.

– Muun mu­as­sa Pu­ha­kan juu­res­kuo­ri­mo Ah­ve­ni­sel­ta on tar­jon­nut ve­loi­tuk­set­ta alus­ta al­ka­en pe­ru­nat ja juu­rek­set, Miet­ti­nen kiit­tää.

Vesa Mar­ti­kai­nen