Perinteinen joulukorttikeräys kutsuu kaikki joensuulaiset lähettämään tonttupostia, tuoden iloa ikäihmisten joulun odotukseen.

Jou­lu­kort­ti­ke­räys on käyn­nis­sä 7.11.-5.12.2023 vä­li­sen ajan. Jou­lu­kor­tit ter­veh­dyk­si­neen voi toi­mit­taa mil­le ta­han­sa Jo­en­suun ke­räys­pis­teis­tä nii­den au­ki­o­lo­ai­ko­jen puit­teis­sa.

Ke­räys­pis­teet si­jait­se­vat kes­kus­ta-alu­eel­la Poh­jois-Kar­ja­lan mu­seo Hil­man ala-au­las­sa Ca­re­li­cu­mis­sa, pää­kir­jas­tol­la ja kan­sa­lai­so­pis­tol­la sekä pi­tä­jis­sä pal­ve­lu­pis­teil­lä Enos­sa, Kiih­te­lys­vaa­ras­sa, Py­hä­se­läs­sä ja Tuu­po­vaa­ras­sa. Kor­teis­sa vas­taa­not­ta­jan koh­ta tu­lee jät­tää tyh­jäk­si, ei­kä pos­ti­merk­kiä tai kir­je­kuor­ta tar­vit­se. Kor­tit toi­vo­taan al­le­kir­joi­tet­ta­van niin, et­tä oman ni­men pe­rään li­sä­tään pää­te ”-tont­tu”, esi­mer­kik­si Min­na-tont­tu. Näin kaik­ki ke­rä­tyt kor­tit ovat yh­te­näi­siä vas­taa­not­ta­jil­leen.

Jou­lu­kort­ti­ke­räyk­sen jär­jes­tää Jo­en­suun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä Tai­ta­mon ja Siun So­ten kans­sa, joi­den avus­tuk­sel­la kor­tit toi­mi­te­taan ikäih­mi­sil­le muun mu­as­sa pal­ve­lu­ko­tei­hin ja ko­ti­hoi­don asi­ak­kail­le.

– Jou­lu­kort­ti­ke­räys on vuo­sit­tain odo­tet­tu tem­paus, jol­la kuka ta­han­sa voi teh­dä hy­vää. Kort­te­ja saa­puu vuo­sit­tain tu­han­sia ja jopa niin pal­jon, et­tä nii­tä on voi­tu ja­kaa pal­ve­lu­ko­tien ja ko­ti­hoi­don asi­ak­kai­den li­säk­si myös muu­ta­mien jou­lun hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä. Toi­vom­me­kin osal­lis­tu­maan ke­räyk­seen vaik­ka jo yh­del­lä, aja­tuk­sel­la teh­dyl­lä kor­til­la joka ilah­dut­taa vas­taa­not­ta­jaan­sa, kan­nus­taa ke­räys­tä koor­di­noi­va Las­si Kok­ko­nen.