Eduskuntavaaleissa äänestetään ennakkoon 22.–28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023.

Jo­en­suus­sa on tul­lut muu­tok­sia ää­nes­ty­sa­lu­ei­siin. Ko­ve­ron ää­nes­ty­sa­lue on yh­dis­tet­ty Tuu­po­vaa­raan, Uk­ko­lan ää­nes­ty­sa­lue Ui­ma­har­juun ja Lou­hi­o­jan ää­nes­ty­sa­lue Enoon. Muu­tok­set vai­kut­ta­vat var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän ää­nes­tys­paik­koi­hin. Jat­kos­sa ko­ve­ro­lai­set käy­vät ää­nes­tä­mäs­sä Tuu­po­vaa­ran kir­jas­tol­la (Re­ki­jo­en­tie 3), uk­ko­la­lai­set Ui­ma­har­jun kou­lul­la (Har­jun­rait­ti 9) ja lou­hi­o­ja­lai­set Enon pal­ve­lu­pis­teel­lä (Kun­nan­tie 2).

Li­säk­si var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän ää­nes­tys­paik­koi­hin on tul­lut muu­tok­sia kol­mes­sa koh­tees­sa. Nii­ni­vaa­ral­la ää­nes­tys­paik­ka­na toi­mii Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu, E-talo, osoit­tees­sa Tik­ka­rin­ne 9. Kar­si­kon ää­nes­tys­paik­ka­na on Kar­si­kon kou­lu osoit­tees­sa Poh­jo­lan­ka­tu 29 ja Tuu­po­vaa­ras­sa kir­jas­to­ra­ken­nus Re­ki­jo­en­tie 3:ssa.

Var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä on käy­tä­vä ää­nes­tä­mäs­sä oman ää­nes­ty­sa­lu­een ää­nes­tys­pai­kas­sa. Tie­dot voi tar­kis­taa ko­tiin ja­e­tus­ta il­moi­tus­kor­tis­ta. Suo­mi.fi-vies­tit käyt­töö­not­ta­neil­le il­moi­tus­kort­ti tu­lee Suo­mi.fi-vies­tei­hin.

Uudet ennakko­ää­nes­tys­paikat

Myös en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­koi­hin on tul­lut joi­ta­kin muu­tok­sia. Uu­te­na ää­nes­tys­paik­ka on otet­tu käyt­töön Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Ca­re­lia-sa­lin au­la (Yli­o­pis­to­ka­tu 4) sekä liik­ku­va­na ää­nes­tys­paik­ka­na kir­jas­to­au­to, joka kier­tää 25.–26.3. Ko­ve­ros­sa, Lou­hi­o­jal­la ja Uk­ko­las­sa. Nii­ni­vaa­ran ja Tuu­po­vaa­ran en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ovat sa­mat kuin var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä.

En­nak­koon voi ää­nes­tää mis­sä ta­han­sa ää­nes­tys­pai­kas­sa riip­pu­mat­ta sii­tä mis­sä kun­nas­sa asuu.

Ilmoittaudu kotiäänestykseen

Ko­to­na saa ää­nes­tää en­nak­koon, jos kyky liik­kua ja toi­mia on ra­joit­tu­nut niin pal­jon, et­tei ää­nes­tys­paik­kaan pää­se il­man koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia. Ko­ti­ää­nes­tyk­sen yh­tey­des­sä voi ää­nes­tää myös ko­ti­ää­nes­tä­jän kans­sa sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja.

Ko­ti­ää­nes­tyk­ses­tä on il­moi­tet­ta­va kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le 21.3.2023 klo 16.00 men­nes­sä joko kir­jal­li­ses­ti osoit­tee­seen Ran­ta­ka­tu 20, PL 59, 80101 Jo­en­suu tai pu­he­li­mit­se 050 441 5662 tai 050 409 2145 ar­ki­sin klo 8.00–16.00. Oh­jeet ja lo­ma­ke löy­ty­vät osoit­tees­ta: https://vaa­lit.fi/aa­nes­ta­mi­nen-ko­to­na.

Li­sä­tie­toa vaa­leis­ta ja Jo­en­suun ää­nes­tys­pai­kat löy­ty­vät osoit­tees­ta www.jo­en­suu.fi/vaa­lit.