Joensuun kaupungin perustamisen juhlaa Joensuu-päivää vietetään tiistaina marraskuun 29. päivä.

Pa­rin vuo­den sup­pe­am­man juh­lan jäl­keen lu­vas­sa on kat­taus kai­kil­le avoin­ta kult­tuu­ri­oh­jel­maa ja asuk­kaat toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leik­si aa­mu­kah­veil­le pi­tä­jil­lä ja kau­pun­gin­ta­lol­la. Juh­la­päi­vään kuu­luu myös pal­kin­to­jen jako an­si­oi­tu­neil­le jo­en­suu­lai­sil­le sekä en­sim­mäi­sen Jo­en­suu-päi­vä­nä syn­ty­neen vau­van muis­ta­mi­nen per­hei­neen.

Kau­pun­gin­ta­lon aa­mu­kah­vit tar­joil­laan jo­en­suu­lai­sil­le kel­lo 8–10. Jo­en­suu-päi­vän pal­kin­not ja­e­taan kah­vi­ti­lai­suu­den yh­tey­des­sä kel­lo 8.30 al­ka­en. Tänä vuon­na ja­e­taan yrit­tä­jä-, kult­tuu­ri-, nuo­ri­so- ja me­nes­ty­nei­den ur­hei­li­joi­den pal­kin­not sekä Luot­sin työl­li­syys­pal­kin­not ja Ar­jen san­ka­rit -pal­kin­not.

Täs­tä vuo­des­ta läh­tien ale­taan ja­kaa myös Jo­kai­sen Jo­en­suu -pal­kin­toa. Se myön­ne­tään ih­mi­sel­le tai yh­tei­söl­le, joka on aut­ta­nut Suo­meen ja Jo­en­suu­hun muut­ta­nei­ta tun­te­maan kau­pun­gin ko­dik­seen, toi­mi­nut ys­tä­vä­nä, naa­pu­ri­na, apu­na ja tu­ke­na.

Keskustassa konsertteja ja museoissa avoimet ovet

Jo­en­suu-päi­vään kuu­luu pe­rin­tei­ses­ti kult­tuu­ri­tar­jon­taa ja mu­se­oi­den avoi­met ovet.

Poh­jois-Kar­ja­lan Mu­seo Hil­maan ja Mu­ku­la­ka­dul­le (Kos­ki­ka­tu 5) on va­paa pää­sy kel­lo 10–19. Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kar­ja­lai­sen ter­veh­dys kel­lo 18 ja kon­ser­va­to­ri­on nuo­ret har­mo­ni­kan­soit­ta­jat esiin­ty­vät.

Tai­de­mu­seo On­niin (Kirk­ko­ka­tu 23) on va­paa pää­sy kel­lo 10–16. Poh­jois­kar­ja­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä juh­lis­ta­va Met­ri­kau­pal­la kult­tuu­ri­pe­rin­töä -ti­lai­suus on kel­lo 12 ja kau­pun­gi­nor­kes­te­rin duo esit­tää ot­tei­ta klas­sik­ko­te­ok­sis­ta kel­lo 15.15.

Kon­ser­va­to­ri­on lau­lu­no­pis­ke­li­joi­ta kuul­laan Jou­lun ih­me -kon­ser­tis­sa Ran­ta­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­ky­län­ka­tu 2) kel­lo 18. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, kä­si­oh­jel­ma­mak­su 10 eu­roa me­nee opis­ke­li­joi­den sti­pen­di­ra­has­toon. Gra­fii­kan­pa­jal­la (Jo­ki­ka­tu 8) taas juh­lis­te­taan pa­jan 30-vuo­tis­ta tai­val­ta avoi­mil­la ovil­la kel­lo 12–15.

Uu­sil­le jo­en­suu­lai­sil­le pi­de­tään Jo­en­suu-päi­vä­nä oma ti­lai­suus kau­pun­gin­te­at­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä (Ran­ta­ka­tu 20) kel­lo 10–11. Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa mu­siik­kia ja kau­pun­gin­joh­ta­jan ter­veh­dys. Tulk­kaus eng­lan­nik­si, ve­nä­jäk­si/uk­rai­nak­si ja ara­bi­ak­si.