Joensuun Kauppakatu 40:n peruskorjauksen yhteydessä kiinteistön katolle asennetaan aurinkovoimala. Asennustyöt alkavat syyskuussa 2022.

Kiin­teis­tön au­rin­ko­voi­ma­la on osa Se­naa­tin au­rin­ko-oh­jel­maa, jon­ka ta­voit­tee­na on kas­vat­taa au­rin­ko­säh­kön tuo­tan­toa val­ti­on kiin­teis­töis­sä seu­raa­vi­na vuo­si­na.

Kaup­pa­ka­tu 40:n ka­tol­le asen­net­ta­vil­la au­rin­ko­pa­nee­leil­la voi­daan tuot­taa vuo­des­sa säh­köä noin 31 000 ki­lo­wat­ti­tun­tia. Se vas­taa noin 4 pro­sent­tia kiin­teis­tön vuo­tui­ses­ta säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta. Au­rin­ko­voi­ma­la on mi­toi­tet­tu si­ten, et­tä kiin­teis­tö pys­tyy hyö­dyn­tä­mään kai­ken au­rin­ko­pa­nee­lien tuot­ta­man säh­kön.

– In­ves­toin­ti au­rin­ko­pa­nee­lei­hin tu­lee mak­sa­maan it­sen­sä ta­kai­sin noin 3 vuo­des­sa kun hin­taa ver­ra­taan ny­kyi­siin säh­kön mark­ki­na­hin­toi­hin. Kiin­teis­tön hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­sen li­säk­si au­rin­ko­säh­köl­lä saa­daan pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä myös ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä, Se­naa­tin ra­ken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Jark­ko Kar­vo­nen to­te­aa.

Au­rin­ko­voi­ma­lan asen­ta­mi­sen li­säk­si Kaup­pa­ka­tu 40:n ener­gi­a­te­hok­kuut­ta pa­ran­ne­taan pe­rus­kor­jauk­sen yh­tey­des­sä päi­vit­tä­mäl­lä läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­jär­jes­tel­miä si­ten, et­tä niin kut­sut­tu huk­ka­läm­pö hyö­dyn­ne­tään kiin­teis­tön läm­mi­tyk­ses­sä. Jat­ku­vas­ti läm­pöä tuot­ta­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä, ku­ten säh­kö- ja IT-ti­lois­ta, ote­taan myös läm­pöä tal­teen ener­gi­an kier­rä­tys­jär­jes­tel­mään.

Se­naat­ti-kiin­teis­töt on si­tou­tu­nut Suo­men val­ti­on pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­siin. Se­naa­tin yl­lä­pi­tä­mien kiin­teis­tö­jen hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä on on­nis­tut­tu vä­hen­tä­mään mer­kit­tä­väs­ti pa­ran­ta­mal­la ener­gi­a­te­hok­kuut­ta ja ti­la­te­hok­kuut­ta sekä kas­vat­ta­mal­la uu­siu­tu­vien ener­gi­an­läh­tei­den käyt­töä.