Joensuun kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 17. kesäkuuta talouden sopeutuksen linjauksista ja kouluverkosta. Valtuusto päätti hallituksen pohjaesityksestä poiketen, että Niittylahteen rakennetaan uusi koulu.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­set ovat syn­ty­neet lain­mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja et­tä ne ovat täy­tän­töön­pa­no­kel­poi­sia. Kui­ten­kin en­nen kau­pun­gin­val­tuus­ton päät­tä­män uu­den kou­lun han­ke­suun­ni­tel­man käyn­nis­tä­mis­tä kas­va­tus- ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta käyn­nis­tää vie­lä Rei­jo­lan ja Niit­ty­lah­den alu­een kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lun, kos­ka kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tös ei ole tul­kin­nal­taan yk­si­se­lit­tei­nen Rei­jo­lan ja Niit­ty­lah­den kou­lu­jen osal­ta.

– Tar­kas­te­lun ta­voit­tee­na on sel­vit­tää pää­tök­sen vai­ku­tus koko alu­ee­seen kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tös­tä kun­ni­oit­ta­en. Kou­lu­ver­kos­sa yh­den pa­lan siir­rol­la on väis­tä­mät­tä vai­ku­tus myös muu­hun ym­pä­röi­vään alu­ee­seen, sel­ven­tää Jo­en­suun kau­pun­gin­joh­ta­ja Jere Pent­ti­lä.

Kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lus­sa tu­lee huo­mi­oi­da muun mu­as­sa lap­si­vai­ku­tuk­set, ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set ja vai­ku­tuk­set hen­ki­lös­töön. Näi­tä sel­vi­tyk­siä ei ole teh­ty Rei­jo­laan pää­te­tyn kou­lun pai­kan muu­tok­ses­ta, sil­lä esi­tys kou­lun ra­ken­ta­mi­ses­ta Niit­ty­lah­teen tuo­tiin hal­li­tuk­seen vain viik­koa en­nen val­tuus­ton pää­tös­tä.

Kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­sen mu­kaan lo­pul­li­set pää­tök­set te­kee sel­vi­tys­ten jäl­keen kau­pun­gin­val­tuus­to. Rei­jo­laan on suun­ni­tel­tu kol­mi­sar­jai­nen kou­lu, jon­ka yh­tey­des­sä oli­si yk­si­tois­ta­ryh­mäi­nen päi­vä­ko­ti. Kou­lu on suun­ni­tel­tu noin 400 kou­lu­lai­sel­le ja päi­vä­ko­ti noin 180 lap­sel­le. Rei­jo­lan kou­lun ja päi­vä­ko­din ti­lan­ne on val­tuus­ton pää­tök­sen myö­tä epä­sel­vä.

– Rei­jo­laan pää­te­tyn uu­den kou­lun ja päi­vä­ko­din han­ke­suun­nit­te­lu on jo pit­käl­lä, jo­ten maa­nan­tai­na teh­ty pää­tös ai­heut­taa ym­mär­ret­tä­väs­ti huol­ta ja epä­tie­toi­suut­ta alu­een lap­si­per­heis­sä. Li­säk­si pää­tös haas­taa jo mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­ty­nyt­tä ta­lou­den so­peu­tus­ta, to­te­aa Jo­en­suun kau­pun­gin si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Jani Kaa­si­nen.