Sunnuntaina 1.10.2023 vietetään Miina Sillanpään ja kansalais­vai­kut­tamisen ensimmäistä virallista liputuspäivää. Päivä on myös Järjestöjen päivä, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi järjestöissä tehtävää merkittävää työtä ja kansalais­vai­kut­tamista.

Jo­en­suun Työ­vä­e­nyh­dis­tys juh­lis­taa merk­ki­päi­vää ko­kouk­ses­saan sun­nun­tai­na 24.9. Ti­lai­suu­des­sa myön­ne­tään tun­nus­tus­pal­kin­to yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vää työ­tä te­ke­väl­le jär­jes­tö­toi­mi­jal­le. Mii­na Sil­lan­pään ar­vo­jen mu­kai­ses­ti pal­kin­to myön­ne­tään yh­den­ver­tai­suut­ta, tasa-ar­voa ja yh­teis­kun­nal­lis­ta hy­vin­voin­tia edis­tä­väs­tä kan­sa­lais­vai­kut­ta­mis­työs­tä.

Mii­na Sil­lan­pää (4.6.1866–3.4.1952) oli tor­pan­ty­tös­tä mer­kit­tä­väk­si yh­teis­kun­nal­li­sek­si vai­kut­ta­jak­si nous­sut ura­nuur­ta­ja, jon­ka aloit­tees­ta esi­mer­kik­si pe­rus­tet­tiin Suo­men en­sim­mäi­nen En­si­ko­ti Hel­sin­kiin. Vai­he­rik­kaan elä­män­sä ai­ka­na hän puo­lus­ti sin­nik­kääs­ti tasa-ar­voa, in­hi­mil­li­siä työ­o­lo­ja ja ih­mi­sar­voa.

”Jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le te­kee hy­vää, kun hän saa näh­dä ja kuul­la et­tä sy­dä­men ha­lul­la teh­ty työ saa vas­ta­kai­kua ja ym­mär­tä­mys­tä osak­seen.”

– Mii­na Sil­lan­pää