Joensuun kaupunki suunnittelee Reijolan Ahvalontien leikkipaikan (os. Ahvalontie 11) ja Rantakylän Tuulipuiston leikkipaikan (os. Tuulentie 2) peruskorjausta. Leikkipaikkojen välineet sekä leikkialueet alkavat olla jo huonokuntoisia ja ne uudistetaan kokonaisuudessaan.

Leik­ki­pai­kat on tar­koi­tus kun­nos­taa en­si vuon­na, mi­kä­li kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­ta myön­tää hank­keil­le ra­hoi­tuk­sen. Leik­ki­pai­kat kä­si­tel­lään syk­syl­lä osa­na vuo­den 2023 in­ves­toin­ti­oh­jel­maa.

Nyt kau­pun­ki­lai­sil­la on mah­dol­li­suus ker­toa net­ti­ky­se­lys­sä toi­veen­sa puis­to­jen suun­nit­te­lun tu­ek­si. Ky­se­lys­sä pää­see muun mu­as­sa ker­to­maan mi­ten puis­to­a­lu­ei­ta ny­kyi­sin käy­te­tään sekä esit­tä­mään toi­veen­sa puis­toi­hin tu­le­vis­ta leik­ki­vä­li­neis­tä, kas­vil­li­suu­des­ta ja sii­tä kuin­ka luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta voi­tai­siin li­sä­tä.

Ky­se­lyyn toi­vo­taan vas­tauk­sia niin leik­ki­puis­to­ja käyt­tä­vil­tä lap­si­per­heil­tä kuin puis­tos­sa muu­ten ai­kaa viet­tä­vil­tä sekä puis­to­jen lä­hi­a­lu­ei­den asuk­kail­ta.

Ky­se­lyyn osal­lis­tu­taan ano­nyy­mis­ti, ei­kä vas­taa­ja­tie­toa ke­rä­tä.

Ky­se­ly löy­tyy osoit­tees­ta: www.jo­en­suu.fi/ky­se­lyt

Net­ti­ky­se­lyn vas­tau­sai­ka on 21.6.–5.7.2022.