Koulurauha julistetaan tänä vuonna jo 32. kerran ja 20 vuoden tauon jälkeen se julistetaan 17.8.2022 Joensuussa. Lapset ja nuoret ovat valinneet vuoden koulurauhateemaksi kaveritaidot – ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”.

Kou­lu­rau­han ju­lis­tus -ta­pah­tu­man val­mis­te­lus­ta on vas­tan­nut kou­lu­rau­ha­työ­ryh­mä, jos­sa pää­o­sas­sa ovat ol­leet Niit­ty­lah­den, Pie­lis­jo­en, Ut­ran, Jo­en­suun Stei­ner­kou­lun ja jy­väs­ky­lä­läi­sen Kuok­ka­la svens­ka sko­la­nin op­pi­laat. Työ­ryh­mään on kuu­lu­nut myös Jo­en­suun kau­pun­gin sekä MLL:n Jär­vi- Suo­men pii­rin yh­teis­työ­kump­pa­nei­den edus­ta­jia. Kou­lu­rau­ha-asi­oi­ta on työs­tet­ty pi­lot­ti­kou­lu­jen kans­sa koko vii­me lu­ku­vuo­den ajan.

Kou­lu­rau­ha­työ­ryh­män työs­ken­te­lys­sä on nä­ky­nyt, et­tä kou­lu­rau­ha on tär­keä ja ajan­koh­tai­nen asia. Työ­ryh­mään osal­lis­tu­nei­den pi­lot­ti­kou­lu­jen op­pi­laat ja hen­ki­lö­kun­ta ovat ol­leet in­nos­tu­nei­ta ja ak­tii­vi­sia. Kou­lu­rau­ha­tee­ma jat­kuu pi­lot­ti­kou­luis­sa kou­lu­rau­ha­teh­tä­vien kaut­ta koko al­ka­neen lu­ku­vuo­den, ker­too MLL:n Jär­vi-Suo­men pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Päi­vi Tur­kia.

Ka­ve­ri-tee­mal­la lap­set ja nuo­ret ha­lu­a­vat muis­tut­taa tois­ten huo­mi­oi­mi­ses­ta ja kaik­kien mu­kaan ot­ta­mi­ses­ta.

– On tär­ke­ää, et­tä saa ol­la kou­lus­sa ys­tä­vän kans­sa. Op­pi­mi­nen tun­tui­si kur­jal­ta, jos ei oli­si ys­tä­viä. Ys­tä­vä aut­taa ja hel­pot­taa oloa, jos ei tie­dä jo­tain, nuo­ret to­te­a­vat.

Nuo­ret ei­vät ha­lua tun­nus­taa yk­si­näi­syyt­tään, kos­ka se ko­e­taan vä­hän no­lo­na.

Las­ten ja nuor­ten ka­ve­ri­suh­tei­den tu­ke­mi­ses­sa myös ai­kui­sil­la ja yh­tei­söil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li. Op­pi­laat ha­lu­a­vat­kin muis­tut­taa ai­kui­sia hei­dän vas­tuus­taan yk­si­näi­syy­den eh­käi­sys­sä.

– Jos huo­maat, et­tä joku on yk­sin, älä ai­na ai­kui­se­na us­ko, et­tä kaik­ki on hy­vin, vaik­ka nuo­ri niin sa­noi­si­kin. Nuo­ret ei­vät ha­lua tun­nus­taa yk­si­näi­syyt­tään, kos­ka se ko­e­taan vä­hän no­lo­na. Ai­kui­set voi­vat tu­kea ys­tä­vyys­suh­tei­den sol­mi­mi­ses­sa. Kaik­kien ka­ve­ri ei tar­vit­se ol­la, mut­ta oli­si hyvä tul­la kaik­kien kans­sa toi­meen.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­ja Min­na Kel­hä nos­taa esiin toi­si­naan yk­si­näi­syy­den rin­nal­la kul­ke­van kiu­saa­mi­sen. Se hei­jas­tuu hel­pos­ti koko kou­lun il­ma­pii­riin.

– Kiu­saa­mat­to­mas­sa ja syr­jin­tä­va­paas­sa yh­tei­sös­sä on kai­kil­la tur­val­li­nen ja hyvä olo. On tär­ke­ää, et­tä kiu­saa­mi­ses­ta us­kal­le­taan ker­toa kou­lus­sa ai­kui­sel­le ja ko­to­na. Vain sil­loin kiu­saa­mi­seen voi­daan myös puut­tua, sa­noo Kel­hä.