JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Osuuskunta Kansan Vallan hallitus kutsuu SAK:laisten ammattiliittojen paikallisosastojen sekä SDP:n puolueosastojen, kunnal­lis­jär­jestöjen ja valtuustoryhmien puheenjohtajat koolle pohtimaan yhdessä Viikko Pohjois-Karjala -lehden toimin­ta­e­del­ly­tyksiä ja tulevaisuutta. Kokoontuminen järjestetään Joensuun työväentalon salissa keskiviikkona 31.8. klo 18 alkaen ja siihen ovat tervetulleita myös kaikki osuuskunnan jäsenet.

Pe­rus­tee­na nor­maa­lis­ta yh­ti­ö­ko­kouk­ses­ta poik­ke­a­vaan ko­koon­tu­mi­seen ovat leh­den ta­lou­del­li­set haas­teet sekä eri­tyi­ses­ti leh­den le­vik­ki­ke­hi­tyk­seen liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Pai­ne­tun leh­den le­vik­ki on las­ke­nut vii­me ai­koi­na noin 3500 ti­lauk­seen, ja leh­den myyn­tiin liit­ty­vät haas­teet sekä sa­maan ai­kaan nous­seet leh­den pai­no- ja ja­ke­lu­kus­tan­nuk­set ovat aja­neet osuus­kun­nan ta­lou­den ti­lan­tee­seen, jos­sa sil­lä ei pian ole enää lii­ke­ta­lou­del­li­sia edel­ly­tyk­siä jat­kaa leh­den kus­tan­nus­toi­min­taa.

Osuus­kun­nan hal­li­tus jou­tui­kin te­ke­mään ke­säl­lä Kaup­pa­re­kis­te­riin lain edel­lyt­tä­män osuus­pää­o­man me­net­tä­mis­tä kos­ke­van il­moi­tuk­sen. Käy­tän­nös­sä tämä mer­kit­see sitä, et­tä yh­ti­ön ta­sees­sa edel­lis­ten ja ku­lu­van ti­li­kau­den ai­ka­na syn­ty­neet tap­pi­ot ovat jo suu­rem­mat kuin yh­ti­öön si­joi­te­tut va­rat eli 88 250 eu­ron osuus­pää­o­ma.

Jäsenpotentiaali valtava

SAK:lai­sis­sa lii­tois­sa ja osas­tois­sa on yk­sis­tään Poh­jois-Kar­ja­las­sa täl­lä het­kel­lä usei­ta kym­me­niä tu­han­sia jä­se­niä, joil­le työ­vä­en pal­kan­saa­ja­leh­den ti­laus oli­si lii­ton ja pai­kal­li­so­sas­ton tar­jo­a­man leh­tie­dun an­si­os­ta hy­vin edul­li­nen tai jopa il­mai­nen. Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan ti­laa­jia heis­tä on täl­lä het­kel­lä kui­ten­kin vain noin kym­me­ni­sen pro­sent­tia. Myös SDP:n noin 1500 maa­kun­nal­li­ses­ta jä­se­nes­tä ar­vi­ol­ta vain puo­let ti­laa oman leh­den.

Tä­män ay- ja puo­lu­e­jä­sen­kun­nan ta­voit­ta­mi­ses­ta on tul­lut leh­del­le vii­me vuo­si­na yhä vai­ke­am­paa tie­to­suo­ja-ase­tus­ten tiu­ken­nut­tua, sil­lä moni am­mat­ti­o­sas­to esi­mer­kik­si kiel­tää sään­nöis­sään jä­sen­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­sen mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­seen. Li­säk­si leh­tien pu­he­lin­myyn­tiin on kaa­vail­tu en­si vuo­del­le lain­sää­dän­tö­teit­se li­sää ra­joi­tuk­sia kir­jal­li­sen jäl­ki­vah­vis­tuk­sen muo­dos­sa, mikä on te­ke­mäs­sä ti­laus­ten myyn­nis­tä pu­he­li­mit­se yhä vai­ke­am­paa.

Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­to Mat­ti Pe­so­nen ja Sep­po Es­ke­li­nen ve­to­a­vat­kin nyt ay- ja puo­lu­e­vä­keen sii­nä, et­tä 116-vuo­ti­aan maa­kun­nal­li­sen pal­kan­saa­ja­leh­den jat­ka­mi­sel­le löy­det­täi­siin yh­des­sä tuu­min uu­sia edel­ly­tyk­siä ja ta­po­ja. Käy­tän­nöis­sä jär­jes­töil­tä tar­vit­tai­siin nyt eh­do­tuk­sia ja avauk­sia sii­hen, mi­ten ne voi­si­vat ede­saut­taa leh­den le­vik­ki­työ­tä si­ten, et­tä en­tis­tä use­am­pi jär­jes­tö­jen jä­sen saa­tai­siin leh­den ti­laa­jak­si ja lu­ki­jak­si.

SAK:lai­sis­sa lii­tois­sa ja osas­tois­sa on yk­sis­tään Poh­jois-Kar­ja­las­sa täl­lä het­kel­lä usei­ta kym­me­niä tu­han­sia jä­se­niä, joil­le työ­vä­en pal­kan­saa­ja­leh­den ti­laus oli­si lii­ton ja pai­kal­li­so­sas­ton tar­jo­a­man leh­tie­dun an­si­os­ta hy­vin edul­li­nen tai jopa il­mai­nen.

Digiuudistuksesta uutta puhtia

Edel­ly­tyk­set uu­sien lu­ki­joi­den ja toi­min­ta­muo­to­jen löy­tä­mi­seen ovat leh­del­lä osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen nä­ke­myk­sen mu­kaan hy­vät. Poh­jan nä­ke­myk­sel­le an­taa se, et­tä leh­teä uu­dis­tet­tiin ku­lu­van vuo­den ai­ka­na mer­kit­tä­väl­lä Työ­vä­en­leh­dis­tön kan­na­tu­syh­dis­tyk­sen ra­hal­li­sel­la tu­el­la. Sen tur­vin leh­ti muun mu­as­sa sai ti­laa­ja­kan­taan in­teg­roi­dun mak­su­muu­ril­li­sen nä­köis­leh­den sekä verk­ko­si­säl­löt, jot­ka lu­ki­ja voi ti­la­ta 30 eu­ron vuo­si­hin­taan, el­lei ha­lua lu­kea pa­pe­ri­leh­teä.

Useim­pien liit­to­jen ja osas­to­jen leh­tie­dut ovat yh­teen­sä 30 eu­ron luok­kaa, jo­ten ne tar­jo­a­vat si­ten jä­se­nil­leen vä­hin­tään­kin leh­den mak­sut­to­man di­gi­ti­lauk­sen. Kyse on­kin si­ten enem­män­kin sii­tä, mi­ten tämä laa­ja po­ten­ti­aa­li­nen jouk­ko ta­voi­te­taan ja saa­daan ak­ti­voi­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä leh­den ti­laa­mi­seen ko­keek­si vaik­ka­pa vain vuo­dek­si. Poh­din­taa on käy­ty myös sii­tä, oli­si­ko joil­la­kin am­mat­ti­o­sas­toil­la mah­dol­li­suus ti­la­ta leh­ti jä­se­ne­tu­na vaik­ka koko jä­sen­kun­nal­leen.

Joka ta­pauk­ses­sa osuus­kun­nan hal­li­tus toi­voo jär­jes­töil­tä nyt avoin­ta kes­kus­te­lua eri­lai­sis­ta toi­min­ta­mal­leis­ta, joil­la vii­mei­sen maa­kun­nal­li­sen de­ma­ri- ja pal­kan­saa­ja­leh­den tu­le­vai­suus saa­tai­siin tur­vat­tua myös 2020-lu­vul­la. En­si ke­vää­nä käy­dään jo edus­kun­ta­vaa­lit ja si­tä­kin työ­tä aja­tel­len oman maa­kun­nal­li­sen työ­vä­en­leh­den mer­ki­tys saat­taa nous­ta vie­lä ar­voon­sa. Ny­kyi­sin kun koko itäi­ses­sä Suo­mes­sa il­mes­tyy enää iso­jen kon­ser­nien ul­ko­puo­lel­la vain muu­ta­ma it­se­näi­nen, joko pi­tä­jä­seu­ran tai yk­si­tyi­sen yrit­tä­jän kus­tan­ta­ma pai­kal­lis­leh­ti.

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la kuu­luu tä­hän har­va­lu­kui­seen jouk­koon.