Iltapäi­vä­ker­ho­toiminta alkoi Joensuun seurakuntayhtymän alaisena toimintana vuonna 1973 ja muuttui kaupun­ki­seu­ra­kuntien eli Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän seurakuntien varhaiskasvatuksen omaksi toiminnaksi vuonna 1989 toteutetun organi­saa­ti­ouu­dis­tuksen myötä.

Il­ta­päi­vä­ker­hot ovat pe­ru­so­pe­tus­lain mu­kais­ta, pik­ku­kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tua il­ta­päi­vä­toi­min­taa, jota Jo­en­suun kau­pun­ki os­taa pal­ve­lu­na seu­ra­kun­nil­ta ja muun mu­as­sa jär­jes­töil­tä. Ker­ho­jen en­si­si­jai­nen tar­koi­tus on vä­hen­tää las­ten yk­si­no­loa, eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä, ja tu­kea per­hei­den ko­ko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­tia. Ne on tar­koi­tet­tu pää­sään­töi­ses­ti yk­kös­luok­ka­lai­sil­le, joil­la ei ole huol­ta­jaa kou­lun jäl­keen ko­to­na.

Jo­en­suun ev.lut. seu­ra­kun­tien il­ta­päi­vä­ker­hois­sa aloit­ti tänä syk­sy­nä kaik­ki­aan noin 160 las­ta yh­dek­säs­sä ker­ho­pis­tees­sä. Suu­rin osa ker­ho­lai­sis­ta on yk­kös­luok­ka­lai­sia, mut­ta mu­ka­na on jon­kin ver­ran myös kak­kos­luok­ka­lai­sia.

Il­ta­päi­vä­ker­hot ovat hy­vin suo­sit­tu­ja, ja nii­hin tuli ke­vääl­lä enem­män ha­ke­muk­sia kuin ker­hois­sa oli­si ol­lut paik­ko­ja. Jo­en­suun seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen oh­jaa­ja Kris­tii­na Nis­si­sen mu­kaan il­ta­päi­vä­ker­ho­jen suu­ri ky­syn­tä pe­rus­tuu sii­hen, et­tä seu­ra­kun­nal­la on kou­lu­tet­tu­ja ja pä­te­viä las­te­noh­jaa­jia sekä asi­an­mu­kai­set ker­ho­ti­lat.

Juhlakonsertti torstaina 21.9.

Jo­en­suun seu­ra­kun­nat juh­lis­ta­vat il­ta­päi­vä­ker­ho­toi­min­nan 50-vuo­tis­juh­la­vuot­ta Pek­ka Lauk­ka­ri­nen Duon kon­ser­tin mer­keis­sä. Kon­sert­ti jär­jes­te­tään tors­tai­na 21.9. kel­lo 18 Ran­ta­ky­län kir­kos­sa, ja sin­ne on va­paa pää­sy. Li­säk­si synt­tä­rei­tä vie­te­tään ker­ho­päi­vi­nä syk­syn ai­ka­na muun mu­as­sa her­kut­te­lun mer­keis­sä.