Viran tarkempi kuvaus laaditaan elo-syyskuussa, jolloin vastavalittu hyvinvoin­ti­a­lu­e­johtaja Kirsi Leivonen aloittaa työnsä.

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lös­tö­ja­os­to päät­tää ko­kouk­ses­saan 27. ke­sä­kuu­ta stra­te­gi­a­joh­ta­jan vi­ran pe­rus­ta­mi­ses­ta.

Stra­te­gi­a­joh­ta­jan teh­tä­viin kuu­lui­si­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een ty­tä­ryh­ti­öi­den hal­li­tus­työ, edun­val­von­ta, neu­vot­te­lut ra­ja­pin­nois­ta kun­tien kans­sa sekä in­ves­toin­nit.

Vi­ran tar­kem­pi ku­vaus laa­di­taan elo-syys­kuus­sa, jol­loin vas­ta­va­lit­tu hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen aloit­taa työn­sä.

– Stra­te­gi­a­joh­ta­jal­le on to­del­li­nen tar­ve hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, mut­ta tot­ta on se­kin, et­tä kun­ta­yh­ty­män toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Pirs­ka­nen siir­tyy uu­den or­ga­ni­saa­ti­on pal­ve­luk­seen liik­keen­luo­vu­tuk­sen pe­ri­aat­tein suo­raan lain no­jal­la, alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Juha Mus­to­nen ker­too.

Mus­to­sen mu­kaan en­si vii­kon per­jan­tai­na ko­koon­tu­val­le alu­e­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään stra­te­gi­a­joh­ta­jak­si Ilk­ka Pirs­kas­ta, joka on an­ta­nut siir­toon suos­tu­muk­sen­sa.

– Näin Il­kan osaa­mi­nen saa­daan hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyt­töön par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la ja sa­mal­la nou­da­te­taan lain kir­jain­ta, Mus­to­nen jat­kaa.

Edut säilyvät irtisanomisajan

Vi­ran­hal­ti­ja­lain mu­kaan vir­ka­suh­tee­seen voi­daan ot­taa il­man ha­ku­me­net­te­lyä, kun ky­sees­sä on vi­ran­hal­ti­jan siir­tä­mi­nen toi­seen vir­ka­suh­tee­seen lain no­jal­la ta­pah­tu­van toi­min­nan siir­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

La­ki­sää­tei­ses­sä liik­keen­luo­vu­tuk­ses­sa koko kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­tö siir­tyy uu­den or­ga­ni­saa­ti­on pal­ve­luk­seen niin sa­not­tui­na van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä ja säi­lyt­tää siir­ty­mä­het­kel­lä voi­mas­sa ole­vat työ- tai vir­ka­suh­tee­seen liit­ty­vät oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det. Näin ol­len myös toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Pirs­ka­nen siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le säi­lyt­tä­en ny­kyi­sen vir­ka­suh­teen eh­dot eli pal­kan (14 269 eu­roa) ja au­to­e­dun sekä ny­kyi­sen 12 kuu­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jan. Joh­ta­ja­so­pi­mus­ta ei stra­te­gi­a­joh­ta­jan kans­sa teh­dä, ja toi­mi­tus­joh­ta­jan vir­ka lak­kaa 31.12.2022.

Ilk­ka Pirs­ka­nen to­te­aa ole­van­sa mo­ti­voi­tu­nut teh­tä­vään ja ha­lu­aa an­taa oman osaa­mi­sen­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyt­töön.

Ilk­ka Pirs­ka­nen to­te­aa ole­van­sa mo­ti­voi­tu­nut teh­tä­vään ja ha­lu­aa an­taa oman osaa­mi­sen­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyt­töön. Hän myön­tää op­pi­neen­sa vii­me vuo­si­na pal­jon yh­teis­työn ja laa­jan kuun­te­le­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä.

– Yh­des­sä te­ke­mi­nen on tär­ke­ää. Nyt tu­lee kat­soa, mis­tä yh­tei­nen sä­vel hen­ki­lö­kun­nan, päät­tä­jien, toi­min­taa oh­jaa­vien mi­nis­te­ri­öi­den sekä si­dos­ryh­mien kans­sa löy­tyy, sil­lä vain tii­viil­lä yh­teis­työl­lä pää­sem­me eteen­päin. Teen par­haa­ni uu­des­sa roo­lis­sa sen puo­les­ta, et­tä poh­jois­kar­ja­lai­set saa­vat hy­vät pal­ve­lut ja et­tä oli­sim­me Suo­men pa­ras hy­vin­voin­ti­a­lue asi­ak­kait­ten ja työn­te­ki­jöi­den kan­nal­ta. Uu­del­le hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jal­le an­nan tie­tys­ti kai­ken tu­ke­ni ja tie­to­ni, Pirs­ka­nen sa­noo.

Pirs­ka­nen sa­noo teh­neen­sä täy­sil­lä töi­tä Siun so­tes­sa ja si­tou­tu­neen­sa Poh­jois-Kar­ja­laan. Sik­si hän ha­lu­aa jat­kaa ni­me­no­maan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, ei­kä useis­ta pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta ha­ke­nut mui­den hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den joh­ta­jak­si.

Leivonen aloittaa elokuussa

Kir­si Lei­vo­nen aloit­taa työn­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la 15. elo­kuu­ta. Syk­syn ai­ka­na tar­kas­tel­laan hal­lin­non joh­ta­vien vi­ran­hal­ti­joi­den vas­tui­ta ja teh­tä­vän­ja­koa ja so­vi­taan työn­ja­os­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan ja stra­te­gi­a­joh­ta­jan vä­lil­lä.

– Mi­nus­ta vi­ran pe­rus­ta­mi­nen on tär­keä asia, joka liit­tyy myös hal­lin­nol­li­sen työn li­sään­ty­mi­seen. La­ki­sää­tei­siä pää­tök­sen­te­ko­e­li­miä tu­lee li­sää, jo­ten työ­tä riit­tää mo­lem­mil­le. Olem­me Il­kan kans­sa kes­kus­tel­leet jo työn­ja­os­ta. Meil­lä on erit­täin hyvä yh­tei­nen nä­ke­mys sii­tä, mi­ten läh­dem­me eteen­päin. Il­kan osaa­mis­ta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin, Lei­vo­nen to­te­aa.

Alu­e­hal­li­tus päät­tää ko­kouk­ses­saan myös Kir­si Lei­vo­sen joh­ta­ja­so­pi­muk­ses­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan pal­kak­si esi­te­tään 15 000 eu­roa ja au­to­e­tua.

Alu­e­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­ta jul­kais­taan maa­nan­tai­na.

– Alu­e­val­tuus­ton ko­kouk­ses­ta on ku­lu­nut viik­ko, ja kaik­kien osa­puo­lien kans­sa pi­de­tyt neu­vot­te­lut ovat ol­leet ra­ken­ta­via. Kaik­ki täh­tää­vät tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een me­nes­tyk­seen, Juha Mus­to­nen kiit­tää.

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue tu­lee ole­maan alu­een suu­rin työ­nan­ta­ja ja mer­kit­tä­vä toi­mi­ja lä­hes 8000 työn­te­ki­jäl­lään ja noin 800 mil­joo­nan eu­ron vuo­si­bud­je­til­laan. Hy­vin­voin­ti­a­lue vas­taa Poh­jois-Kar­ja­lan alu­een asuk­kai­den so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men ja ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta.