Kiteen kaupunki on mukana hyvinvoin­ti­tem­pauksessa, jossa pyritään säilyttämään Kiteen Tekstiilitehtaan tuotanto paikkakunnalla myös tulevaisuudessa.

Ki­teel­lä si­jait­se­van Ma­ri­me­kon teh­taan vih­ki käyt­töön vuon­na -74 it­se pre­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen, toi­min­nan aloit­ti Ar­mi Ra­tia ja sen nos­ti ku­kois­tuk­seen­sa Kirs­ti Paak­ka­nen. Teh­das tun­ne­taan ny­ky­ään Ki­teen Teks­tii­li­teh­taa­na.

Kon­kurs­siu­han al­la toi­mi­va Ki­teen Teks­tii­li­teh­das aloit­taa tem­pauk­sen yh­tey­des­sä oman tuo­tan­non. Ki­teen kau­pun­ki yh­teis­työs­sä Vii­sas Elä­mä -kus­tan­ta­mon kans­sa ha­lu­aa ol­la mu­ka­na yl­lä­pi­tä­mäs­sä tuo­tan­non säi­ly­mis­tä Suo­mes­sa ja tu­ke­mas­sa pai­kal­lis­ta elin­kei­noa.

– Nyt meil­lä kai­kil­la on mah­dol­li­suus ol­la tu­ke­mas­sa pit­kät pe­rin­teet omaa­van, te­ol­li­sen om­pe­li­mo­toi­min­nan jat­ku­mis­ta Suo­mes­sa os­ta­mal­la ki­tee­läi­siä kä­si­työ­tuot­tei­ta, sa­noo Ki­teen kau­pun­gin elin­kei­no­pääl­lik­kö Ris­to Hil­tu­nen.

Suo­mes­sa pai­net­tu­jen teks­tii­lien suun­nit­te­li­joi­na ovat toi­mi­neet jär­ven­pää­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Ra­sa­lii­na Jänö ja ää­ne­kos­ke­lai­nen graa­fik­ko Jon­na Nisu. Ki­teel­lä val­mis­te­tut kuk­ka­rot, pe­naa­lit, lau­kut ja sii­vous­lii­nat ovat myyn­nis­sä Vii­sas Elä­män verk­ko­kaup­pas­sa: kaup­pa.vii­sa­se­la­ma.fi

Voit ol­la mu­ka­na tu­ke­mas­sa Ki­teen Teks­tii­li­teh­taan kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­vää toi­min­taa ja suo­ma­lais­ta kä­si­työ­tä os­ta­mal­la teh­taal­la val­mis­tet­tu­ja tuot­tei­ta. Myös yri­tyk­set ja yh­tei­söt voi­vat läh­teä mu­kaan hy­vin­voin­ti­tem­pauk­seen ti­laa­mal­la Ki­teen Teks­tii­li­teh­taan tuot­tei­ta omal­la lo­gol­laan osoit­tees­ta omat.tuot­teet(at)ki­teen­teks­tii­li­teh­das.fi.