Joensuun kirkossa järjestetään Hääyö-tapahtuma lauantaina 23.9.2023 kello 16–22.

Jo­en­suun, Pie­li­sen­suun ja Ran­ta­ky­län seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­män ta­pah­tu­man ai­ka­na vi­hi­tään 10 pa­ria. Ta­pah­tu­ma on saa­mas­sa suu­ren suo­si­on, sil­lä il­taan oli tar­jol­la 12 vih­ki­ai­kaa. Hää­yös­sä pa­re­ja vi­hi­tään puo­len tun­nin vä­lein.

Ti­lai­suu­teen tar­vi­taan vain vi­hit­tä­vä pari, sor­muk­set, avi­o­lii­ton es­teet­tö­myys­to­dis­tus ja mo­lem­pien hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­set.

Hää­yö on val­ta­kun­nal­li­nen ta­pah­tu­ma, joka mah­dol­lis­taa ai­nut­laa­tui­sen ja vai­vat­to­man kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen il­ta-ai­kaan il­man suu­ria kus­tan­nuk­sia. Ti­lai­suu­teen tar­vi­taan vain vi­hit­tä­vä pari, sor­muk­set, avi­o­lii­ton es­teet­tö­myys­to­dis­tus ja mo­lem­pien hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­set. Vih­ki­mi­nen on mak­su­ton.

Vi­hit­tä­vät pa­rit ovat voi­neet va­li­ta ti­lai­suu­den mu­sii­kit vii­den kap­pa­leen lis­tas­ta il­moit­tau­tu­mis­vai­hees­sa. Vih­ki­vän pa­pin he ta­paa­vat juu­ri en­nen vih­ki­mis­tä. Ti­lai­suu­teen voi tul­la pai­kal­le kak­sin, pie­nel­lä po­ru­kal­la tai suu­rel­la su­vul­la.

Jo­en­suus­sa Hää­yö jär­jes­te­tään nyt kol­mat­ta ker­taa. Vii­mek­si ta­pah­tu­ma on jär­jes­tet­ty Jo­en­suus­sa vuon­na 2021, ja myös sil­loin Hää­yös­sä on vi­hit­ty run­saas­ti pa­re­ja.

– Sel­ke­äs­ti täl­le on tar­ve, ja on iha­naa, kun pys­tym­me sii­hen vas­taa­maan, iloit­see Jo­en­suun seu­ra­kun­nan I kap­pa­lai­nen Sal­la Romo.