Keskikesän juhlaa ei tarvitse itse lähteä valmistelemaan. Joensuun seurakunnat järjestävät maksuttomia juhannusjuhlia, joissa puitteet ovat kunnossa.

Juh­lis­sa on lu­vas­sa muun mu­as­sa gril­laa­mis­ta, mu­siik­kie­si­tyk­siä ja li­pun­nos­toa. Li­säk­si juh­la­päi­vä­nä muis­te­taan sitä, et­tä ju­han­nus­ta vie­te­tään Jo­han­nes Kas­ta­jan syn­ty­mä­päi­vän kun­ni­ak­si.

Sul­ku­lan ke­sä­ko­dil­la (Ke­sä­ran­nan­tie 10) vi­rit­täy­dy­tään ju­han­nus­tun­nel­maan per­jan­tai­na 21.6. kel­lo 17 al­ka­en. Mu­ka­na ovat pa­pit Suvi Huo­ta­ri ja Ant­ti Kyyt­sö­nen sekä ke­sä­te­o­lo­gi Jes­se Kärk­käi­nen. Mu­sii­kis­ta vas­taa Ma­ri­ta El Ar­rouji.

Ju­han­nu­saa­ton juh­la­het­keä vie­te­tään Py­hä­se­län kir­kon pi­hal­la (Ham­mas­lah­den­tie 76) klo 17.45–19.45. Oh­jel­mas­sa on li­pun­nos­to, yh­teis­lau­lua, har­taus­het­ki ja jää­te­lö­tar­joi­lu. Ti­lai­suu­des­sa on sää­va­raus.

Ran­ta­ky­län kir­kol­la (Ran­ta­ky­län­ka­tu 2) vie­te­tään ju­han­nu­saa­ton juh­laa kel­lo 18 kirk­ko­pi­has­sa. Oh­jel­mas­sa on li­pun­nos­to, mak­ka­ran­pais­toa, kah­vit­te­lua, har­taus ja yh­des­sä­o­loa.

Kiih­te­lys­vaa­ras­sa ju­han­nu­saat­toa juh­li­taan Heis­kas­ten pi­ha­pii­ris­sä (Toh­ma­jär­ven­tie 199) kel­lo 16 al­ka­en. Tar­jol­la on no­ki­pan­nu­kah­via, muu­rin­poh­ja­let­tu­ja ja gril­laa­mis­ta. Mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Si­rius- ja Tri­an­ge­li-lau­lu­ryh­mät sekä Ma­ja­ta­lo­kuo­ro.

Sa­mat mu­siik­ki­ryh­mät esiin­ty­vät myös ju­han­nus­lau­la­jai­sis­sa ju­han­nus­päi­vä­nä 22.6. kel­lo 15 Hoi­lo­lan kir­kos­sa (Hoi­lo­lan­tie 133b).

Ju­han­nus­päi­vää pää­see viet­tä­mään myös mes­suis­sa Jo­en­suun, Ran­ta­ky­län, Pie­li­sen­suun ja Enon kir­kois­sa kel­lo 10 sekä sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa Py­hä­se­län kir­kos­sa kel­lo 10 ja Hoi­lo­lan kir­kos­sa kel­lo 13.