Enon pitäjän asukasilta järjestetään torstaina 28. syyskuuta kello 18–20 Karhunsalon kylätalolla osoitteessa Heinäsuontie 110.

Asu­ka­sil­lan tee­ma­na on ky­lien elin­voi­ma.

– Mo­nen ky­län ja pi­tä­jän asu­kas­lu­ku saat­taa tup­laan­tua ke­sä­kuu­kau­si­na ja ha­lu­am­me kuul­la asuk­kai­den aja­tuk­sia muun mu­as­sa sii­tä, mi­ten mök­ki­läi­siä tai muu­ten pal­jon ai­kaa ky­läl­lä viet­tä­viä voi­daan ot­taa pa­rem­min mu­kaan jär­jes­tö­jen tai kau­pun­gin toi­min­taan, ker­too alu­e­koor­di­naat­to­ri An­ni Kos­ke­li-Ra­ta­maa Jo­en­suun kau­pun­gil­ta.

Asu­ka­sil­lat ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet hy­vin kes­kus­te­le­via ti­lai­suuk­sia ja jut­tua on riit­tä­nyt sekä pu­heen­vuo­roi­hin, et­tä jär­jes­tö­jen kuu­lu­mi­siin liit­ty­en.