Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry:n lähtee kevään 2023 eduskuntavaaleihin 15 ehdokkaan täydellä listalla.

Pii­ri­hal­li­tus aset­ti 29.11. edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si la­pin­lah­te­lai­sen 26 vuo­ti­aan en­si­hoi­ta­ja Mik­ko Hil­tu­sen.

De­ma­rei­den lis­ta on kat­ta­va ikä­ra­ken­teel­taan, alu­eel­li­ses­ti sekä am­ma­til­li­ses­ti.

Ai­rak­si­nen Tan­ja, 51, eri­tyi­so­pet­ta­ja, Kuo­pio

Back­näs Tee­mu, 40, dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, Kuo­pio

Es­ke­li­nen Sep­po, 62, kan­sa­ne­dus­ta­ja, Jo­en­suu

Hil­tu­nen Mik­ko 26, en­si­hoi­ta­ja, La­pin­lah­ti

Järn Sari, 58, TKI-asi­an­tun­ti­ja, Jo­roi­nen

Kan­gas­kolk­ka Emi­lia, 19, opis­ke­li­ja, Li­pe­ri

Kaup­pi­nen San­na, 47, kä­ti­lö, pää­luot­ta­mus­mies, Ii­sal­mi

Miet­ti­nen Heik­ki 47, sai­raan­hoi­ta­ja, Sii­lin­jär­vi

Mik­ko­nen Vil­ho, 46, tak­sin­kul­jet­ta­ja, Toh­ma­jär­vi

Mik­ko­nen Vir­ve, 49, ter­vey­den­hoi­ta­ja, pää­luot­ta­mus­mies, Jo­en­suu

Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen An­na, 40, ter­vey­den­hoi­ta­ja, Ilo­mant­si

Ris­sa­nen San­na, 47, kou­lun­joh­ta­ja, Li­pe­ri

Rä­sä­nen An­nu, 43, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Kon­ti­o­lah­ti

Su­ho­nen Timo 48, jär­jes­tä­mis­toi­mit­si­ja, Var­kaus

Vää­täi­nen Tuu­la, 66, kan­sa­ne­dus­ta­ja, Kuo­pio

Savo-Kar­ja­lan alu­een elin­voi­mai­suu­den tur­vaa­mi­nen on tu­le­van vaa­li­kau­den tär­kein ta­voit­teem­me. Savo-Kar­ja­lan So­si­a­li­de­mok­raat­tien mie­les­tä elin­voi­man kan­nal­ta kes­kei­siä te­ki­jöi­tä ovat alu­eem­me kou­lu­tus, tur­val­li­suus ja työl­li­syys sekä kes­tä­vät lii­ken­ne- ja ener­gi­a­rat­kai­sut.