Pohjois-Karjalassa toteutetaan 4.9.–8.10. kaikille yli 13-vuotiaille suunnattu päihdetilannekysely.

Ky­se­lyl­lä sel­vi­te­tään poh­jois­kar­ja­lais­ten nä­ke­myk­siä päih­tei­den, tu­pak­ka- ja ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den ja ra­ha­pe­lien käy­tös­tä sekä mie­li­pi­tei­tä päih­de­hait­to­jen vä­hen­tä­mi­sen kei­nois­ta. Vas­taa­mal­la voi il­mais­ta nä­ke­myk­sen­sä esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten ko­kee päih­tei­den käy­tön nä­ky­vän omal­la asui­na­lu­eel­laan, mil­lai­sia il­mi­öi­tä on vii­me ai­koi­na ha­vain­nut tai on­ko ol­lut huo­lis­saan omas­ta tai lä­hei­sen päih­tei­den käy­tös­tä.

Päih­de­ti­lan­ne­ky­se­lyyn vas­ta­taan täyt­tä­mäl­lä joko säh­köi­nen tai pa­pe­ri­nen ky­se­ly­lo­ma­ke. Ky­se­lyyn pää­see vas­taa­maan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten, Poh­jois-Kar­ja­lan kan­san­ter­vey­den kes­kuk­sen ja Poh­jois-Kar­ja­lan So­si­aa­li­tur­va­yh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vuil­ta. Pa­pe­ri­sia lo­mak­kei­ta löy­tyy kai­kis­ta maa­kun­nan kir­jas­tois­ta, eri koh­taa­mis­pai­kois­ta ja kun­tien asi­a­kas­pal­ve­lu­pis­teis­tä.

Edel­li­nen päih­de­ti­lan­ne­ky­se­ly to­teu­tet­tiin puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, ja sen poh­jal­ta kun­nat ja hy­vin­voin­ti­a­lue ovat suun­nan­neet eh­käi­se­vän päih­de­työn toi­men­pi­tei­tä esi­mer­kik­si alai­käi­sil­le päih­tei­den vä­lit­tä­mi­seen puut­tu­mi­seen. Tu­lok­sia käy­te­tään laa­jem­min­kin eh­käi­se­vän päih­de­työn ke­hit­tä­mi­seen, suun­nit­te­luun ja to­teut­ta­mi­seen Poh­jois-Kar­ja­las­sa myös tu­le­vi­na vuo­si­na.

Päih­de­ti­lan­ne­ky­se­lys­tä vas­taa En­nal­ta eh­käi­se­vä päih­de­työ Poh­jois-Kar­ja­las­sa -han­ke, jota to­teut­ta­vat Siun sote, Poh­jois-Kar­ja­lan Kan­san­ter­vey­den kes­kus ja Poh­jois-Kar­ja­lan So­si­aa­li­tur­va­yh­dis­tys yh­des­sä Poh­jois-Kar­ja­lan kun­tien kans­sa.