Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti tiistain 27.9. kokouksessaan hyväksyä investoin­ti­suun­ni­telman vuosille 2023–26.

Li­säk­si se val­tuut­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan tar­vit­ta­es­sa täy­den­tä­mään in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­maa mi­nis­te­ri­ön kans­sa käy­tä­vien kes­kus­te­lu­jen pe­rus­teel­la.

Käy­tän­nös­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus­mal­lis­sa vuo­si­ka­te vai­kut­taa suo­raan in­ves­toin­ti­va­raan, ja jot­ta Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la oli­si va­raa in­ves­toin­tei­hin, sen vuo­si­kat­teen pi­täi­si sel­väs­ti pa­ran­tua ny­kyi­ses­tä.

Val­tuu­tet­tu­jen ryh­mä­pu­heen­vuo­rois­sa esi­tyk­seen ei tul­lut muu­to­seh­do­tuk­sia, mut­ta huol­ta esi­tet­tiin muun mu­as­sa kor­jaus­ve­lan kas­vus­ta ja uu­den asi­a­kas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män tar­pees­ta.

– Luu­len, et­tä mei­tä kaik­kia yh­dis­tää huo­li in­ves­toin­neis­ta. Tie­däm­me, et­tä pi­täi­si pys­tyä te­ke­mään hy­vin­voin­tiin, ti­loi­hin, lait­tei­siin ja di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­viä in­ves­toin­te­ja, mut­ta mää­rä­ra­hat ovat to­del­la niu­kat. Huo­les­ta huo­li­mat­ta kuu­lin val­tuu­tet­tu­jen pu­heen­vuo­rois­sa sen, et­tei nyt luo­vu­te­ta, vaan hom­ma hoi­de­taan, alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen sum­ma­si.

Alu­e­val­tuus­to hy­väk­syi myös hen­ki­lös­tön siir­to­so­pi­muk­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le, sel­vi­tyk­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­ty­vis­tä vas­tuis­ta sekä ra­hoi­tus­ha­ke­muk­sen suun­ni­tel­ma­poh­jan Suo­men kes­tä­vän kas­vun oh­jel­man hank­keel­le.

Ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin, et­tä jat­kos­sa alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Juha Mus­to­nen hoi­taa teh­tä­vään­sä osa-ai­kai­ses­ti. Ai­em­min alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juus on ol­lut luot­ta­mus­teh­tä­vä.

En­tei­len, et­tä lop­pu­vuo­den ko­kouk­set ovat pi­tem­piä, kos­ka iso­ja asi­oi­ta tu­lee pöy­däl­le pal­jon.

Alu­e­val­tuus­to mer­kit­si li­säk­si tie­dok­si Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­mä Siun so­ten an­ta­mat sel­vi­tyk­set hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­ty­vis­tä pal­ve­lu­se­te­leis­tä ja pal­ve­lu­tuot­ta­jis­ta, omais- ja per­he­hoi­ta­jis­ta, so­si­aa­li­huol­to­lain mu­kai­sis­ta tu­ki­pal­ve­lu­tuot­ta­jis­ta sekä ikäih­mis­ten toi­mi­a­lu­een per­he- ja omais­hoi­ta­jis­ta.

Alu­e­val­tuus­to kä­sit­te­li kol­me val­tuus­to­a­loi­tet­ta. Ne kos­ki­vat en­si­hoi­don joh­ta­mis­jär­jes­tel­män hen­ki­lös­tö­re­surs­sien li­säys­tä, riit­tä­vien re­surs­sien ja osaa­mi­sen var­mis­ta­mis­ta Uk­rai­nas­ta so­taa pa­en­nei­den aut­ta­mi­sek­si sekä sel­vi­tys­tä päi­vys­tyk­sen ruo­ka­pal­ve­luis­ta.

Alu­e­val­tuus­ton nel­jäs ko­kous oli ohi noin tun­nis­sa. Alu­e­val­tuu­te­tut aloit­ti­vat kui­ten­kin päi­vän jo aa­mul­la yk­si­tyis­koh­tai­sel­la val­tuus­toin­fol­la, jos­sa käy­tiin läpi ta­lous­lu­ku­ja ja mui­ta ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta.

– En­tei­len, et­tä lop­pu­vuo­den ko­kouk­set ovat pi­tem­piä, kos­ka iso­ja asi­oi­ta tu­lee pöy­däl­le pal­jon. Tämä ko­kous oli erit­täin hy­vin val­mis­tel­tu ja saim­me vi­ran­hal­ti­joil­ta hy­vät ja pe­rus­tel­lut in­fot. Pää­tök­sen­te­ko oli oi­kein su­ju­vaa, Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen kiit­te­li.