Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten aluehallitus käsitteli 26.1. kokouksessaan hyvinvointialueen palveluksessa työskentelevien henkilöiden vaalikelpoisuutta aluehallitukseen.

Hal­li­tus esit­tää alu­e­val­tuus­tol­le, et­tä se va­lit­see maa­lis­kuun ko­kouk­ses­saan tar­vit­ta­es­sa uu­det jä­se­net nii­den alu­e­hal­li­tuk­sen jä­sen­ten ja va­ra­jä­sen­ten ti­lal­le, jot­ka kuu­lu­vat Siun so­ten hen­ki­lös­töön.

Kyse on hy­vin­voin­ti­a­lu­e­lain sää­dök­ses­tä, jon­ka mu­kaan vä­lit­tö­mäs­ti alu­e­hal­li­tuk­sen alai­se­na toi­mi­va, hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­luk­ses­sa ole­va hen­ki­lö ei ole vaa­li­kel­poi­nen alu­e­hal­li­tuk­seen. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la koko hen­ki­lös­tö toi­mii 1.1.2023 al­ka­en alu­e­hal­li­tuk­sen alai­se­na. Mui­den toi­mie­li­mien, esi­mer­kik­si val­tuus­ton tai lau­ta­kun­tien alai­suu­des­sa ei ole hen­ki­lös­töä.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö lä­het­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le mar­ras­kuus­sa eril­li­sen oh­jeen asi­as­ta.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö lä­het­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le mar­ras­kuus­sa eril­li­sen oh­jeen asi­as­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­e­lain mu­kaan alu­e­hal­li­tus edus­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta työ­nan­ta­ja­na ja vas­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lös­tö­po­li­tii­kas­ta. Tä­män ta­kia hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lös­tön ja hen­ki­lös­tön edun­val­von­nas­ta vas­taa­vien hen­ki­löi­den vaa­li­kel­poi­suut­ta alu­e­hal­li­tuk­seen on ra­jat­tu.

– La­ki­teks­ti on var­sin sel­vä täl­tä osin, vaik­ka jul­ki­suu­des­sa käy­dään­kin kes­kus­te­lua mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta vaa­li­kel­poi­suus­py­kä­lään. Täs­sä het­kes­sä kui­ten­kin kat­soim­me, et­tä mei­dän on vält­tä­mä­tön­tä var­mis­taa pää­tök­sen­te­on lail­li­suus ja toi­min­ta­var­muus, sil­lä mah­dol­li­set la­ki­muu­tok­set tu­le­vat vie­mään ai­kaa, pe­rus­te­lee hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja Kir­si Lei­vo­nen, jon­ka esi­tyk­ses­tä asia oli alu­e­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­vä­nä heti vuo­den en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­sa.

Alu­e­hal­li­tus jat­kaa ny­kyi­sel­lä ko­koon­pa­nol­laan alu­e­val­tuus­ton ko­kouk­seen saak­ka. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton vuo­den 2023 en­sim­mäi­nen ko­kous pi­de­tään 21. maa­lis­kuu­ta.