Joensuun kaupunki täyttää tänä vuonna 175 vuotta.

Mar­ras­kuun 29. päi­vä vie­tet­tä­vä­nä Jo­en­suu-päi­vä­nä juh­li­taan Jo­en­suu­ta mo­nin ta­voin, muun mu­as­sa jul­kis­ta­mal­la kau­pun­gin vii­me vuo­si­kym­me­niä kä­sit­te­le­vä his­to­ri­a­te­os Jo­en­suun his­to­ria VIII – Vuo­det 1954–2020 (SKS Kir­jat, toim. Juk­ka Kok­ko­nen). Kir­jaa on myyn­nis­sä tai­de­mu­se­ol­la, Ca­re­li­cu­mis­sa ja pi­tä­jien pal­ve­lu­pis­teil­lä

Li­säk­si Jo­en­suu-päi­vä­nä kaik­ki kau­pun­gin asuk­kaat kut­su­taan oh­jel­mal­li­siin kah­vi­ti­lai­suuk­siin tai­de­mu­seo On­niin ja pi­tä­jil­le, pal­ki­taan eri ta­voin an­si­oi­tu­nei­ta jo­en­suu­lai­sia, mu­se­ois­sa on avoi­met ovet ja Ran­ta­ky­läs­sä jär­jes­te­tään jou­lu­kon­sert­ti. Juh­la­päi­vä­nä muis­te­taan myös en­sim­mäis­tä Jo­en­suu-päi­vä­nä syn­ty­vää vau­vaa per­hei­neen.

Syn­ty­mä­päi­vä­juh­lal­li­suu­det kruu­naa il­lal­la Jo­en­suu Aree­nas­sa vie­tet­tä­vä kult­tuu­rin­täy­tei­nen, lop­puun­myy­ty juh­lail­ta, jo­hon noin 4 000 jo­en­suu­lais­ta hank­ki li­pun en­nak­koon. Kol­me­tun­ti­nen lois­te­li­as oh­jel­ma al­kaa kel­lo 17. Var­si­nai­nen kau­pun­gin osuus il­las­ta kel­lo 18–19 lä­he­te­tään myös suo­ra­na osoit­tees­sa jo­en­suu.fi.

Jo­en­suu-päi­vän tark­ka oh­jel­ma ja mah­dol­li­set muu­tok­set ovat osoit­tees­sa jo­en­suu.fi/jo­en­suu-pai­va.