Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la

Viikko Pohjois-Karjalan uudet monikanavaiset mainostuotteet tarjoavat ehdokkaille ja tukiryhmille uusia työkaluja äänestäjien tavoittamiseen.

Ke­vään edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät ja Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la on jäl­leen vah­vas­ti niis­sä mu­ka­na muun mu­as­sa haas­tat­te­le­mal­la kaik­ki vaa­li­pii­rin de­ma­rieh­dok­kaat. Leh­den di­gi­pal­ve­lui­hin liit­ty­vien uu­dis­tus­ten myö­tä leh­ti nä­kyy en­tis­tä vah­vem­min myös ver­kos­sa ja so­mes­sa.

Myös mai­nos­ta­jal­le uu­dis­tu­nut Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la tar­jo­aa ko­ko­naan uu­sia tuot­tei­ta ja mai­nos­ta­mi­sen ta­po­ja. Mai­nos­ti­laa voi ni­mit­täin os­taa pe­rin­tei­sen print­ti­mai­non­nan ohel­la myös leh­den verk­ko­si­vuil­ta, jos­sa eh­do­kas­haas­tat­te­lut jul­kais­taan ke­vään mit­taan.

Ko­ko­naan uu­si asia on myös ar­tik­ke­li­tyyp­pi­nen na­tii­vi­mai­non­ta, joka toi­mii hy­vin esi­mer­kik­si vaa­lieh­dok­kaan tai hä­nen tu­ki­ryh­män­sä mai­nos­ka­na­va­na. Ar­tik­ke­lis­sa eh­do­kas tai yh­dis­tys voi esi­tel­lä vaa­li­tee­se­jään tai esi­mer­kik­si kier­tu­eai­ka­tau­lu­jaan maa­kun­nas­sa.

Mo­ni­ka­na­vai­suu­den myö­tä mai­non­nan ja na­tii­vi­ar­tik­ke­lien nä­ky­vyys on mo­nin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen pai­net­tuun leh­teen. Ver­kos­sa il­mes­ty­viä mai­nok­sia ja ar­tik­ke­le­ja voi ja­kaa va­paas­ti so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa esi­mer­kik­si omal­le koh­de­ryh­mäl­leen.

Mainostamisen mahdollisuudet

Mai­nos­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa ovat mo­ni­puo­li­set.

Vaa­li­me­nes­tyk­sen vauh­dit­ta­jak­si eh­dok­kail­le on tar­jol­la muun mu­as­sa pa­ket­tia, joka si­säl­tää leh­des­sä il­mes­ty­vän print­ti­mai­nok­sen li­säk­si verk­ko­si­vuil­la il­mes­ty­vän mai­nos­ban­ne­rin, joka jul­kais­taan pa­pe­ri­leh­den il­mes­ty­mis­päi­vä­nä ja on näh­tä­vil­lä vii­kon ajan.

Toi­nen hyvä vaih­to­eh­to mai­nos­ta­mi­seen on ar­tik­ke­li­muo­toi­nen na­tii­vi­mai­nos, joka il­mes­tyy sekä pai­ne­tus­sa leh­des­sä et­tä leh­den verk­ko­si­vuil­la. Sii­nä mai­nos­ta­ja os­taa leh­des­tä ja ver­kos­ta mai­nos­ti­laa na­tii­vi­ar­tik­ke­lil­le, jon­ka si­säl­lön mai­nos­ta­ja it­se tuot­taa.

Na­tii­vi­mai­non­nan ar­tik­ke­lit ku­ten leh­den muut­kin verk­ko­si­säl­löt ja mai­nos­ban­ne­rit ovat mai­nos­ta­jan ja­et­ta­vis­sa ver­kos­sa ja so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­luis­sa. Myös mai­nos­ten tois­toi­hin nä­ky­vyy­den var­mis­ta­mi­sek­si on tar­jol­la edul­li­sia rat­kai­su­ja.

Kysy li­sää leh­den print­ti- ja verk­ko­mai­non­nas­ta sekä na­tii­vi­mai­non­nas­ta Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan me­di­a­myyn­nis­tä: mir­ja.lie­vo­nen@viik­kopk.fi / puh. 050 386 9629.

La­taa Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan vaa­li­me­di­a­kort­ti ohes­ta ja kysy li­sää mai­nos­myyn­nis­täm­me:

La­taa leh­den na­tii­vi­mai­non­taa kos­ke­va me­di­a­kort­ti ohes­ta ja kysy li­sää mai­nos­myyn­nis­täm­me: