Vanhuspolitiikka on tällä hetkellä kaaoksessa. Laitoshoidon lopettaminen kasvattaa selvästi huonokuntoisten vanhusten määrää kotona.

Viime hallituksen päättämässä ns. vanhuspalvelulaissa (ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut?) on asetettu tavoitteeksi ikääntyvien kotona asumisen lisääminen ja vastaavasti ympärivuorokautisen hoidon vähentämistä kussakin kunnassa minimiin käyttöasteeseen. Useat kunnat ovat omavaltaisesti tulkinneet lakia niin, että paikkakunnan kaikki vanhainkotipaikat voi muuttaa tehostetuksi palveluasumiseksi. Tässä asumismuodossa asiakas maksaa kaiken hoitoonsa liittyvän itse esimerkiksi lääkehoidon, puhtauden ja ravinnon.

Yhä useammin käynnit saattavat kestää vain alle 15 minuuttia.

Lain tarkoitus on varmaankin ollut hyvä, mutta lain voimaan tullessa ei ole tarpeeksi huomioitu kuntien resursseja palkata lisää ammattihenkilöstöä kotipalveluun. Tuoreessa lähi- ja perushoitajille teetetyssä kyselyssä (Super, 2015) 95 % vastaajista oli huolissaan kotihoidon laadusta. Huolta herättävät myös kotihoidon asiakkaiden turvallisuus ja työn kuormittavuus. Asiakkaiden määrät ovat monessa kunnassa nousseet tuhansilla asiakkailla vuodessa. Henkilöstön määrä on kunnissa kuitenkin pysynyt samana. Yhä useammin käynnit saattavat kestää vain alle 15 minuuttia.

Vanhuspalvelulaissa sanotaan, että ”kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet”. Tähän pykäläkohtaan pitää saada muutos. Turvattomat, yksinäiset, köyhät ja ilman omaisia tai läheisiä olevat iäkkäät vanhukset ovat kaikista heikoimmassa asemassa asuessaan kotipalvelun avun turvin omassa kodissaan. Yksinäisyys ja yksin asuminen luovat turvattomuutta ja ne ovat keskeisiä tekijöitä, jotka liittyvät ikääntyneiden toimintakyvyn ja kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen ja jotka johtavat lisääntyneeseen avun tarpeeseen. Helsinki Mission mielestä Suomessa on yli 300 000 vanhusta, jotka kärsivät yksinäisyydestä.

Me vaadimme oikeutta niille huonokuntoisille, yksinäisille ja turvattomille ikääntyneille henkilöille, joiden elämä kotona ei ole arvokasta ja kunnioittavaa, sekä niille joiden palvelutarpeisiin ei ole tarpeeksi kotipalvelun henkilöstöllä resursseja. Kotihoidossa on liian huonokuntoisia vanhuksia, jotka kuuluisivat ympärivuorokautisen hoidon yksikköön. Siksi kotihoidon ongelmat on hoidettava kuntoon lakia muuttamalla.

Vaadimme, että Suomen nykyistä lakia (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista täydennetään pykälällä, joka oikeuttaa ja velvoittaa kunnat ylläpitämään riittävän määrän pitkäaikaishoidon laitospaikkoja (vanhainkotipaikkoja) huonokuntoisia ikääntyneitä henkilöitä varten, jotka eivät pärjää enää kotona kotipalvelun turvin.

Kansalaisaloite Arvokas vanhuus on sivulla https://www.facebook.com/MaksammeVelkaaVanhuksille

Ei vaadi kirjautumista Facebookiin

Kansalaisaloitteen allekirjoittaminen alkoi 25.5 2015 osoitteessa www.kansalaisaloite.fi

Kansalaisaloitteen puolesta

Vireille panijat: Kirsti Leskenmaa, Riihimäki / Anneli Koivunen, Jokela

Edustajat; Katri Rönn, Haapajärvi / Kari-Veli Lehtonen, Riihimäki / Susan Kristiina Virkkala

Varaedustajat; Leila Jussila, Valkeakoski / Risto Hartikainen, Jokela / Anne Björkqvist, Riihimäki

Asiasta tarkemmin Savo-Karjalan alueella: Kati Åhman-Kuosmanen