Joensuun vanhan työväentalon tarina ei päättynyt jäähyväisjuhliin eikä vielä talon purkamisenkaan.

Tar­jous­kil­pai­lun voit­ta­nut ura­koit­si­ja jät­ti van­hat sa­ha­jau­hot ja muut pö­ly­ä­vät jät­teet tal­vek­si lu­men al­le ja tämä ai­heut­ti häm­men­nys­tä, mitä mi­nä­kin jou­duin sel­vit­te­le­mään

Ko­ke­neel­la ura­koit­si­jal­la oli­kin rat­kai­suun­sa ihan jär­ke­vä se­li­tys. Kui­vat jään­nök­set oli­si­vat ai­heut­ta­neet kuor­ma­tes­sa mel­koi­set pö­ly­hai­tat lä­hiym­pä­ris­töön, mut­ta kun tal­ven ja ke­vään an­net­tiin teh­dä teh­tä­vän­sä voi­tiin kos­teut­ta ime­nyt jä­te­ka­sa ajaa siis­tis­ti kaa­to­pai­kal­le.

Työ­vä­e­nyh­dis­tys oli kyl­lä teh­nyt hy­vis­sä ajoin pää­tök­sen uu­den ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Työ­vä­en­ta­lon jä­te­ka­sa ai­heut­ti mui­ta­kin ky­sy­myk­siä. Eni­ten se, mil­loin sii­hen pys­ty­te­tään iso kylt­ti mer­kik­si uu­den ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­ta. Työ­vä­e­nyh­dis­tys oli kyl­lä teh­nyt hy­vis­sä ajoin pää­tök­sen uu­den ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­ta ja Kiin­teis­tö Oy Jo­en­suun Kaup­pa­ka­tu 32:n pe­rus­ta­mi­ses­ta. Kai­vat­tua ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­pää­tös­tä lyk­kä­si­vät muu­ta­mien ta­lo­yh­ti­ön osak­kaik­si lu­pau­tu­nei­den yh­tei­sö­jen si­to­vien pää­tös­ten vii­väs­ty­mi­nen.

Eni­ten odo­tet­tiin Kan­sa -yh­ti­ön lo­pul­lis­ta rat­kai­sua. Myös­kin muu­ta­mien am­mat­ti­liit­to­jen hy­väk­syn­tä an­toi odot­taa it­se­ään. Pa­hat kie­let ker­toi­vat, asi­al­la oli­si ol­lut pai­kal­li­sia toi­mit­si­joi­ta, mut­ta kun kor­vii­ni ei kan­tau­tu­nut var­mo­ja to­dis­tei­ta, en jat­ka asi­as­ta hu­hu­jen pe­rus­teel­la.

Ke­vääl­lä koit­ti vih­doin se päi­vä jol­loin urak­ka­so­pi­muk­set al­le­kir­joi­tet­tiin, uu­den työ­vä­en­ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­ta ker­to­va kylt­ti is­tu­tet­tiin ton­tin kes­kel­le ja his­to­ri­al­li­nen tie­do­tus­ti­lai­suus pi­det­tiin. Pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Pu­hak­ka oli hy­vis­sä ajoin il­moit­ta­nut, et­tä in­fo­ti­lai­suu­den jäl­kei­nen il­ta­päi­vä vie­tet­täi­siin "kos­teis­sa mer­keis­sä." Näin teh­tiin ja tais­to­jen tiel­lä jat­ket­tiin seu­raa­va­na päi­vä­nä eh­kä ta­val­lis­ta vä­sy­neem­pi­nä mut­ta on­nel­li­si­na.

Esa Par­ta­nen